Nowa wersja bazy bibliograficznej — Bibliografia Publikacji Pracowników AGH

13.09.2021

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą sposobu pobierania danych z bazy POL-on w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH mogą wystąpić błędy związane z przypisywaniem do nazwisk autorów dyscyplin oraz punktacji przy publikacjach. Postaramy się usunąć błędy jak najszybciej. Za utrudnienia przepraszamy.

Maria Garczyńska

Szanowni Państwo, z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian związanych z nowymi dyscyplinami oraz nowym wykazem czasopism naliczanie slotów i punktacji za sloty może działać niepoprawnie. Za utrudnienia przepraszamy.

Maria Garczyńska

2.02.2021

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi punktacji opisów patentowych zamieszczam w załaczeniu informację o obowiązujących w tym zakresie przepisach: 1613800766919-Punktacja patentowa_2019_12.02.2020.docx.

Maria Garczyńska

2.01.2021

Szanowni Państwo, informacja o punktacji publikacji, dołączona do opisu bibliograficznego (zakładka: punktacja MNiSW), została chwilowo wyłączona. Dane powyższe proszę sprawdzać w zakładce: Ewaluacja 2021.

Maria Garczyńska

30.12.2020

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi połączenia kont ORCID i PBN oraz wypełniania kont ORCID opisami publikacji informuję, że Biblioteka Główna dokonała rozpoznania możliwości automatycznego przenoszenia opisów bibliograficznych z bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AGH (BPP) na konta ORCID (system o nazwie "instytucjonalny ORCID"). Po zakupieniu tego systemu w bazie BPP zostaną przygotowane odpowiednie mechanizmy umożliwiające łączenie z kontem ORCID i zamieszczanie opisów swoich publikacji. Powinno to ułatwić Państwa działania w tym zakresie.

Maria Garczyńska

30.12.2020

Szanowni Państwo, w związku ze zmianami dyscyplin (oraz ich procentowych udziałów w całości osiągnięć) konieczne jest wykonanie prac związanych z porównaniem wpisów w POL-on. Dodatkowo niezbędne jest zachowanie w BPP AGH informacji o poprzednich dyscyplinach celem poprawnego liczenia slotów ewaluacyjnych. Dane w BPP AGH dotyczące tych zmian pojawią się po dokonaniu ww. działań i obejmą wszystkich autorów, którzy dokonali zmian dyscyplin, do których będą przypisywać swoje osiągnięcia. Zmiany nie będą nanoszone indywidualnie po zgłoszeniu ich przez poszczególnych autorów.

Maria Garczyńska

15.12.2020

Szanowni Państwo, otrzymaliście Państwo wykazy publikacji, które wymagają złożenia oświadczeń o zaliczeniu osiągnięć do ewaluacji dyscypliny, którą Państwo reprezentujecie. Wykazy zostały przekazane TYLKO autorom, którzy zadeklarowali JEDNĄ dyscyplinę. Autorzy, którzy zadeklarowali 2 dyscypliny dla swoich osiągnięć otrzymali takie wykazy publikacji wcześniej, a dla prac bieżących są one generowane bezpośrednio z bazy Bibliografia Publikacji Pracowników (BPP AGH). Po porównaniu oświadczeń znajdujących się w Bibliotece Głównej z listą publikacji autorów reprezentujących 2 dyscypliny zwrócimy się do Państwa z prośbą po uzupełnienie brakujących oświadczeń.

Jeśli któryś z autorów deklarujących JEDNĄ dyscyplinę nie otrzymał wykazu proszę o kontakt z Panem Jackiem Kmiecikiem (na adres: jk@agh.edu.pl). Powodem nie otrzymania wykazu może być uprzednie wysłanie oświadczeń na błędny lub nieużywany adres e-mailowy.

Maria Garczyńska

27.11.2020

Szanowni Państwo, w związku z pojawieniem się Zarządzenia nr 87/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie składania przez pracowników AGH i doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji działalności naukowej zamieszczam w załączeniu wzór oświadczenia o zaliczeniu publikacji do dyscypliny wybranej przez autora. Wypełnienie oświadczenia jest obowiązkiem pracownika/doktoranta. Oświadczenia proszę składać w jednostce organizacyjnej, po ich skompletowaniu będą one przekazywane do Biblioteki Głównej.

Tekst oświadczenia do pobrania ze strony bpp2020.agh.edu.pl

Maria Garczyńska

18.11.2020

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającą się ewaluacją działalności naukowej niezbędne jest połączenie kont ORCID z kontami w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Pracownicy, którzy tego jeszcze nie zrobili mogą skorzystać z instrukcji Jak połączyć identyfikator ORCID z kontem w Polskiej Bibliografii Naukowej?.

Maria Garczyńska

19.02.2020

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami w sprawie wykazania w ewaluacji publikacji „niezgodnych” z przypisaną do czasopisma dyscypliną zamieszczam poniżej informację ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Przypisanie czasopism do dyscyplin [KONSULTACJE ŚRODOWISKOWE] Aby usprawnić proces ewaluacji jakości działalności naukowej, trzeba było przypisać czasopismom poszczególne dyscypliny. Dzięki temu artykuły w czasopismach, którym przypisano ewaluowaną dyscyplinę, będą automatycznie uznawane jako mające związek z tą dyscypliną. Ten automatyzm znacznie uprości i przyspieszy ocenę dorobku naukowego. Samo powiązanie czasopism z dyscyplinami nie odbyło się jednak bez uwzględnienia głosu naukowców. W wyniku konsultacji zgłoszono do MNiSW ponad 55 tys. uwag. WAŻNE! Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nieprzesądza, a jedynie ułatwia ocenę”.

Powyższa informacja jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest.

Maria Garczyńska

14.11.2019

Szanowni Państwo, dnia 14.11.2019 przy opisach publikacji z lat 2017–2020 dodana została zakładka Ewaluacja 2021, zawierająca informacje o udziale autora w slocie, punktacji za slot, punktacji całkowitej, na podstawie której wyliczane są powyższe dane, oraz o dyscyplinie, do której autor zadeklarował publikację. Wyjątkiem są publikacje widoczne w bazie, dla których autorzy nie wybrali jeszcze dyscypliny, co uniemożliwia dokonanie wyliczeń. Zasady określające sposób oceny publikacji zawarte są w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku.

Justyna Stanek-Kapcia

24.09.2019

Informujemy, że od dnia 24.09.2019, do opisów publikacji za lata 2019–2020 dodawana jest informacja o punktacji. Punktacja dla AGH wynika z zasad określonych Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku. Odstępstwem od tych zasad jest uwzględnienie w wyliczeniu punktacji także autorów, którzy nie zadeklarowali żadnej dyscypliny naukowej (zob. tabela punktacji publikacji wieloautorskich wg Ustawy 2.0). Może to wpłynąć na odmienną, niż w przyszłej ewaluacji (w roku 2021) liczbę punktów dla każdego autora publikacji.

Maria Garczyńska

10.09.2019

Szanowni Państwo, w związku ze zmianami zasad ewaluacji oraz zadeklarowanymi dziedzinami/dyscyplinami naukowymi niezbędne jest złożenie przez autorów publikacji dodatkowych oświadczeń, dotyczących zaliczenia osiągnięcia publikacyjnego do odpowiedniej dyscypliny naukowej oraz możliwości wykazania danego osiągnięcia w procesie ewaluacji przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Biblioteka Główna AGH przygotuje wykazy publikacji już zarejestrowanych w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH (BPP) dla autorów z poszczególnych jednostek (którzy złożyli oświadczenia o działalności w 2 dyscyplinach) i prześle je do Dziekanów/Kierowników wraz z odpowiednim wzorem oświadczenia. Autorzy będą zobligowani do podpisania oświadczenia wraz ze wskazaniem, które z wymienionych na wykazach osiągnięć publikacyjnych będzie można wykazać w procesie ewaluacji i w jakiej dyscyplinie. Dotyczy to także publikacji, które nie mają odpowiednio przypisanej afiliacji.

Prace rejestrowane na bieżąco w bazie BPP będą również wymagały składania przez autorów odpowiednich oświadczeń.

Dla osób, które zadeklarowały więcej niż jedną dyscyplinę naukową, oświadczenia takie będą generowane automatycznie z bazy BPP (na bieżąco). Autorzy otrzymają wiadomość e-mailową zawierającą wskazówki do działania (wybór dyscypliny). Informacja ta będzie przechowywana w bazie BPP, równocześnie autor otrzyma wersję PDF z oświadczeniem dotyczącym dokonanego wyboru i będzie zobligowany złożyć je (po podpisaniu) w miejscu wyznaczonym przez Dziekanów/Kierowników jednostek. Prace autorów, którzy zadeklarowali dwie dyscypliny naukowe, ale nie złożyli odpowiedniego oświadczenia nie będą widoczne w bazie BPP AGH; dla prac wieloautorskich niezłożenie oświadczenia przez któregokolwiek ze współautorów (pracowników AGH) spowoduje, że opis publikacji nie będzie widoczny dla żadnego z autorów.

Powyższe oświadczenia (generowane na bieżąco z bazy BPP) dotyczą WYŁĄCZNIE prac autorów, którzy zadeklarowali 2 dyscypliny naukowe.

Maria Garczyńska

19.02.2019

Szanowni Państwo, do opisów publikacji z lat 2017–2018 zostały dodane informacje o punktacji na poziomie wykazu czasopism punktowanych ogłoszonego 26.01.2017 roku. Dotyczy to wyłącznie publikacji zamieszczonych w czasopismach z listy A, B lub C wymienionego wykazu. Proszę o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości nowej punktacji.

Maria Garczyńska

7.02.2019

Szanowni Państwo, w odniesieniu do publikacji z 2019 roku w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników, decyzją Prorektora ds. Nauki AGH nie umieszcza się informacji o punktacji MNiSW. Jest to związane z mającą nastąpić zmianą w zakresie zasad punktacji od roku 2019.

Maria Garczyńska

4.10.2018

Szanowni Państwo, w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH, przy nazwiskach autorów, pojawiły się, obok dotychczasowych, nazwy dyscyplin, zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 roku. Określono je jako: [dyscyplina 2018]. Nowe dyscypliny są odwzorowaniem dotychczasowych dyscyplin i posłużą wyłącznie celom symulacji przyszłej parametryzacji. Od autorów zależeć będzie jaką dyscyplinę wybiorą ostatecznie w okresie podpisywania odpowiednich deklaracji. Po uzyskaniu wyników deklaracji nazwy dyscyplin w Bazie BPP ulegną zmianie.

Maria Garczyńska

22.08.2018

Szanowni Państwo, w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH nazwiska Autorów zostały uzupełnione o dane związane z reprezentowanym obszarem wiedzy, dziedziną nauki i dyscypliną. Dane powyższe zostały przygotowane na podstawie informacji znajdujących się w systemie POL-on. Brak takich danych przy nazwisku Autora oznacza, że w systemie POL-on informacja nie występuje lub nie jest ona w swym zapisie zgodna z obowiązującym wykazem obszarów wiedzy/dziedzin i dyscyplin naukowych. Proszę o zgłaszanie konieczności uzupełnień i/lub zmian w pojawiających się w bazie BPP zapisach.

Maria Garczyńska

13.04.2018

Szanowni Państwo, opisy publikacji wydanych w latach 2006–2007 roku zostały przeniesione do nowej wersji bazy. Staraliśmy się zminimalizować błędy pojawiające się zawsze w sytuacjach konwersji danych. Jeśli jednak zauważycie Państwo jakieś nieścisłości w stosunku do opisów istniejących w starszej wersji bazy, proszę o ich zgłaszanie do Biblioteki Głównej, na adres: maria.garczynska@bg.agh.edu.pl.

Proszę również zwrócić uwagę, że w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH punktacja MNiSW zamieszczana jest WYŁĄCZNIE przy opisach publikacji od roku 2008. Opisy publikacji wydanych przed 2008 rokiem nie zawierają takiej informacji z uwagi na niespójność list czasopism punktowanych.

Maria Garczyńska

1.03.2018

Szanowni Państwo, w związku z wymogami licencyjnymi dane dotycząc wskaźnika Impact Factor (IF) oraz identyfikator bazy Web of Science (WoS) są dostępne w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH jedynie z komputerów wpiętych w Uczelnianą Sieć Komputerową AGH.

Maria Garczyńska

15.02.2018

Szanowni Państwo, w nbsp;bazie BPP zmienione zostały wartości punktowe publikacji z roku 2017 zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MNiSW (Dz.U. poz. 2154). Zmiany dotyczyły przede wszystkim punktacji książek i rozdziałów w nbsp;książkach, w nieznacznym stopniu artykułów w czasopismach. Pozostawiono wartości punktowe przypisane czasopismom na poziomie listy czasopism punktowanych MNiSW z 2016 roku, z uwagi na informację Ministerstwa o braku oceny czasopism za rok 2017. Mimo implementacji punktacji z roku 2016 dla czasopism z roku 2017 przy informacji o punktacji pojawia się komunikat: punktacja MNiSW (lista A, B lub C czasopism MNiSW, 2017). Takie oznaczenie ma na celu wskazanie rozwiązania braku listy czasopism punktowanych MNiSW z 2017 roku, przyjętego zgodnie z wytycznymi władz AGH.

Dla publikacji z roku 2018 i wyżej stosuje się zasady punktowania jak dla roku 2017, do chwili zmian przepisów na poziomie Ministerstwa.

Dodatkowo znacznej zmianie uległa punktacja dla grupy publikacji związanych z wynalazczością (m.in. opisów patentowych). Pełne informacje dotyczące tych zmian oraz porównanie punktacji z 2017 roku z rokiem 2016 znajduje się tutaj.

Maria Garczyńska

22.01.2018

Szanowni Państwo, w związku z implementacją algorytmu punktacji dla publikacji z lat 2017–2018, przejściowo mogą pojawić się przy opisach publikacji niewłaściwe dane. Proszę o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na adres: maria.garczynska@bg.agh.edu.pl

Maria Garczyńska

18.10.2017

Szanowni Państwo, Baza Bibliografia Publikacji Pracowników AGH nie rejestruje prac, które nie mają pełnych danych bibliograficznych (np. numer tomu, zakres stron). Zatem w bazie nie są rejestrowane artykuły nieopublikowane tzw. publikacje online first, oznaczone jedynie numerem DOI.

Maria Garczyńska

21.03.2017

Szanowni Państwo, w związku z decyzją władz rektorskich, w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH, dla opisów publikacji z roku 2017, zastosowane zostaną zasady punktacji publikacji z roku 2016. Powyższe zasady punktacji obowiązywać będą do chwili implementacji algorytmu punktacji zgodnych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem MNiSzW w sprawie parametryzacji jednostek, lub dodatkowych decyzji władz rektorskich. Z uwagi na brak możliwości dostępu do oryginałów publikacji, po ich zarejestrowaniu w bazie, zmianie ulegają zasady opisu monografii. Opis będzie realizowany WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE ORYGINAŁÓW, w związku z koniecznością uzupełnienia opisów bibliograficznych o informacje niezbędne dla sprawozdawczości obowiązujących w Polskiej Bibliografii Naukowej.

Maria Garczyńska

21.12.2016

Szanowni Państwo, w związku z oczekiwaniem na pojawienie się ostatecznej wersji Rozporządzenia MNiSzW punktacja nie będzie dołączana do opisów publikacji z roku 2017.

Maria Garczyńska

1.11.2016

Szanowni Państwo, zamieszczone przy opisach publikacji linki do pełnych tekstów mogą być w części aktywne jedynie z poziomu AGH. Wynika to z umów licencyjnych podpisanych przez Uczelnię. Dla osób posiadających aktualne konta w Bibliotece Głównej dostęp możliwy jest również po zalogowaniu.

Maria Garczyńska

30.09.2016

Szanowni Państwo, Informacja o punktacji pojawiająca się przy opisach bibliograficznych bazuje na wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na listach czasopism punktowanych. Dla publikacji powstałych w okresie roku kalendarzowego od chwili opublikowania list czasopism punktowanych stosuje się zasady punktacji z roku poprzedniego. Dla publikacji powstałych w okresie powyżej roku od opublikowania list czasopism punktowanych przy opisach nie podaje się informacji o punktacji, z uwagi na mogące nastąpić zmiany.

23.06.2016

Szanowni Państwo, opisy publikacji wydanych w latach 2008–2009 roku zostały przeniesione do nowej wersji bazy. Staraliśmy się zminimalizować błędy pojawiające się zawsze w sytuacjach konwersji danych. Jeśli jednak zauważycie Państwo jakieś nieścisłości w stosunku do opisów istniejących w starszej wersji bazy, proszę o ich zgłaszanie do Biblioteki Głównej, na adres: maria.garczynska@bg.agh.edu.pl.

22.04.2016

Szanowni Państwo, w związku z aktualizacją danych o punktacji i wskaźnikach Impact Factor w bazie mogą wystąpić chwilowe błędy w wyświetlaniu opisów publikacji. Proszę o zgłaszanie takich przypadków do Oddziału Informacji Naukowej, tel. 617-32-15.

3.02.2016

Szanowni Państwo, w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników do opisów publikacji dodawana jest informacja o punktacji. Punkty, które pojawiają się przy opisach bibliograficznych są wynikiem odpowiednich przepisów prawnych (rozporządzeń) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i związane są z punktacją, którą w ocenie parametrycznej otrzymuje jednostka Uczelni.

Punktacja ta opiera się na aktualnie istniejących wykazach (np. listach czasopism punktowanych). Jednak listy takie są publikowane przez MNiSzW raz w roku (lub raz na dwa lata) pod koniec roku kalendarzowego, do którego się odnoszą. Np. lista czasopism punktowanych dla roku 2015 ukazała się 23 grudnia 2015 roku.

Konieczność dokonywania różnego rodzaju analiz powoduje, że do chwili ukazania się listy dla danego roku kalendarzowego w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników (BPP) zamieszczana jest informacja o punktach obowiązujących dla roku poprzedniego. Punkty te mogą ulec zmianie na listach MNiSzW. Aktualizacja punktacji w bazie BPP następuje, z chwilą ukazania się list, i jest zgodna z danym rokiem kalendarzowym.

12.01.2016

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą punktacji za rok 2015 przy opisach publikacji wydanych w tym roku, mogą chwilowo pojawić się wartości nieprawidłowe.

2.04.2015

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiło się, z datą 25 marca 2015 roku, Obwieszczenie o sprostowaniu błędów. Dla części czasopism zmieniono punktację, pojawiły się także na listach nowe czasopisma. Zmiany te będą sukcesywnie implementowane z bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH.

4.03.2014

Szanowni Państwo, decyzją władz rektorskich z dnia dzisiejszego ostateczny termin składania publikacji do zarejestrowania w bazie BPP dla celów oceny pracowników został przesunięty na 7 marca 2014 roku.

24.02.2014

Szanowni Państwo, opisy publikacji wydanych w latach 2011–2012 roku zostały przeniesione do nowej wersji bazy. Staraliśmy się zminimalizować błędy pojawiające się zawsze w sytuacjach konwersji danych. Jeśli jednak zauważycie Państwo jakieś nieścisłości w stosunku do opisów istniejących w starszej wersji bazy, proszę o ich zgłaszanie do Biblioteki Głównej, na adres: maria.garczynska@bg.agh.edu.pl.

10.01.2014

Szanowni Państwo, do opisów publikacji w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH dołączana jest informacja o punktacji. Liczba punktów jest na ogół zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie oceny parametrycznej jednostek oraz listami czasopism punktowanych. Jednak uwzględnia ona także zasady określone zarządzeniami JM Rektora AGH. W odniesieniu do publikacji, w których afiliacja nie jest zgodna z Zarządzeniem JM Rektora AGH nr 10/2011, przy opisach pojawia się informacja: brak punktacji. Również publikacje wieloautorskie (powyżej 10 autorów) maja przypisaną wartość zgodną z procentowym udziałem autorów z AGH w ich opracowaniu. W takich sytuacjach liczba punktów odbiega od punktacji czasopism ogłaszanych komunikatami Ministerstwa.

17.12.2013

17 grudnia 2013 roku została ogłoszona lista czasopism punktowanych (części A, B i C). Lista dostępna jest m.in. na stronach Biblioteki Głównej AGH (Punktacja MNiSW). Opisom publikacji z roku 2013 zostaną wkrótce przypisane wartości punktowe zgodne z listą z 2013 roku, w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra.

24.10.2013

Szanowni Państwo, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, opisy publikacji za rok 2013 zarejestrowane w starej wersji bazy bibliograficznej, zostały aktualnie przeniesione do jej nowej wersji. Jednocześnie usunięto te opisy ze starej wersji bazy, tak, aby opisy publikacji nie dublowały się. Podobnie sukcesywnie będą przenoszone opisy pozostałych publikacji, za wcześniejsze lata, aby w konsekwencji wszystkie znalazły się w jednej, nowej bazie. Wszelkie uwagi i propozycje proszę zgłaszać na adres: maria.garczynska@bg.agh.edu.pl.

23.09.2013

W dniu dzisiejszym została uruchomiona aplikacja związana z uzupełnianiem opisów bibliograficznych o punktację (zarówno punkty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i Thomson Journal Master List – tzw. „Lista Filadelfijska” określana skrótem LF oraz wartości wskaźnika Impact Factor = IF). Punktacja jest dołączana do opisów bibliograficznych przy wyszukiwaniu przez moduł: Indeks (nie: Wyszukiwanie). Aplikacja odnosi się na razie wyłącznie do prac doktorantów, w odniesieniu do pozostałych publikacji zostanie uruchomiona wkrótce. Wszelkie uwagi i propozycje proszę zgłaszać na adres: maria.garczynska@bg.agh.edu.pl.

10.07.2013

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą wersji bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AGH, do chwili uruchomienia odpowiedniej aplikacji, przy opisach publikacji nie będzie pojawiać się punktacja.

Za wszelkie niedogodności spowodowane powyższym brakiem przepraszamy

6.06.2013

Szanowni Państwo, oddajemy do Państwa dyspozycji zmienioną i poszerzoną o nowe funkcjonalności bazę Bibliografia Publikacji Pracowników AGH. Na razie znajdą się w niej opisy najnowszych publikacji Państwa autorstwa. Systematycznie będziemy przenosić dane z wcześniejszej bazy, aby obecna Bibliografia była miejscem, gdzie znajdą się wszystkie opisy Państwa publikacji.

Bibliografia będzie rejestrować także publikacje z afiliacją inną niż AGH. Prace te nie będą liczone do statystyk czy do celów oceny pracowników/jednostek.

Proszę o zgłaszanie wszelkich uwag związanych z nową bazą na adres: maria.garczynska@bg.agh.edu.pl.