Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Wójcik, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900643

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza zmian właściwości chemicznych odpadów paleniskowych po 8 latach od zdeponowania na składowisku, pod kątem ich biologicznej rekultywacjiThe analysis of the changes in chemical properties of the incineration wastes and the possibilities of their biological reclamation 8 years after the deposition in the decantation pond / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // W: „Toksyczne substancje w środowisku” : VI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 7–8.09.2010 r. : streszczenia = „Toxic substances in environment” : VI international scientific conference : abstracts / red. Barbara Wiśniowska-Kielian ; Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Oddział Krakowski. — Kraków : KCRiŚ. UR im. H. Kołłątaja, PTIE. OK, [2010]. — ISBN: 978-83-914308-3-5. — S. 36–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of chemical properties of the incineration wastes and the possibilities of their biological reclamationAnaliza właściwości chemicznych odpadów paleniskowych pod kątem ich biologicznej rekultywacji / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2011 vol. 18 no. 9–10, s. 1271–1278. — Bibliogr. s. 1277–1278, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Forestation as the method of the remediation of soilless areas of the Lignite Mine TurówZalesienia jako metoda rekultywacji terenów bezglebowych w PGE KWB „Turów” / Jerzy WÓJCIK, Wojciech Krzaklewski // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 171–187. — Bibliogr. s. 186–187, Abstr., Streszcz.

 • keywords: remediation, waste heap, forestation, physical and chemical properties of soil

4
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in DeutschlandGeotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech = [Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany] / red. Marek CAŁA, Friedrich von Bismarck, Michael Illing ; aut.: Friedrich von Bismarck, [et al.], Marek CAŁA, [et al.], Sylwia CYGAN, [et al.], Jerzy WÓJCIK, [et al.], Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 449, [1] s.. — Bibliogr. s. 229–244. — ISBN: 978-83-7464-721-2. — Tekst niem.-pol.

5
 • Metody rekultywacji leśnej terenów bezglebowych w górnictwie odkrywkowymForest reclamation methods of soil-less ground in opencast mining / Jerzy WÓJCIK, Wojciech Krzaklewski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10, s. 115–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — Ochrona środowiska na terenach górniczych : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010 Szczyrk. — Katowice : SITG. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Problemy rekultywacji leśnej zwałowiska zewnętrznego Pola SzczercówThe problem of reclamation of the Szczerców Field outer waste heap / Wojciech Krzaklewski, Jerzy WÓJCIK, Benedykt Kubiak, Jacek Dymitrowicz // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 193–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_15.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Rekultywacja leśna czynnikiem bioróżnorodności ekosystemów na terenach pogórniczych[Forest reclamation as a factor of biodiversity of ecosystem in post-mining areas] / Jerzy WÓJCIK, Wojciech Krzaklewski // W: Sesja naukowa „Bioróżnorodność terenów pokopalnianych rejonu konińskiego" : Konin, 20.11.2012 : referaty i komunikaty. — Konin : Muzeum Okręgowe, [2012]. — ISBN: 978-83-60168-19-9. — S. 25–42. — Bibliogr. s. 40–41. — Jerzy Wójcik – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Rozwój metod rekultywacji leśnej zwałowiska zewnętrznego Pola Eksploatacyjnego BełchatówDevelopment of forest land reclamation methods on external spoil heap pf Bełchatów Exploitation Field / Wojciech Krzaklewski, Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Jerzy WÓJCIK // W: Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego : monografia : IX międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2016 r. / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — ISBN: 978-83-7783-124-3. — S. 285–292. — Bibliogr. s. 291–292, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: tereny pogórnicze, węgiel brunatny, rekultywacja leśna

  keywords: lignite mining, post-mine sites, forest reclamation

9
 • Symptomy rozwoju ekosystemu leśnego na zrekultywowanym w kierunku leśnym zwałowisku utworów odpadowych w zakładach górniczych miedziSymptoms of the development of forest ecosystem within the forest-reclaimed dumping ground of the copper mining enterprise / Jerzy WÓJCIK, Stanisław KOWALIK // W: Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia : 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów = Current challenges in reclamation to forest : international scientific conference : book of abstracts : Department of Forest Ecology and Reclamation - history, research interests and achievements / pod red. Marka Pająka ; Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017. — ISBN: 978-83-64758-56-0. — S. 28–30. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: węgiel organiczny, zwałowisko, azot ogólny, rekultywacja leśna, odpady górnicze, wzrost drzew

  keywords: organic carbon, mining waste, forest reclamation, dumping ground, general nitrogen, tree growth

10
 • Techniki pomiaru przemieszczeń i drgań masztów wiertniczych[Techniques for measuring the displacement and vibration of drilling masts] / Przemysław KURAS, Jakub WÓJCIK // W: Teoretyczne podstawy budownictwa. T. 6, Geodezyjne systemy pomiarowe / pod red. nauk. Jerzego Kuleszy, Ireneusza Wyczałka. — Warszawa : Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, 2014. — (Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej). — ISBN: 978-83-7814-340-6. — S. 37–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • The content of the forms of calcium and sulphur in the spoil tip of initial soil in the Sulphur Mine ”Machów” after many years of its agricultural and forestry land useZawartość form wapnia i siarki w gruntach zwałowiska Kopalni Siarki „Machów” po wieloletnim okresie ich zagospodarowania rolniczego i leśnego / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 2, s. 59–69. — Bibliogr. s. 68–69, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.2/geom.2012.6.2.59.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zwałowisko, wapń, siarka

  keywords: reclamation, sulphur, heap, calcium

12
 • The content of the organic carbon and total nitrogen in the soil of the reclaimed repository of the Sulphur Mine ”Machów” after many years of agricultural and forestry managementZawartość węgla organicznego i azotu ogólnego w glebie zrekultywowanego zwałowiska Kopalni Siarki "Machów" po wieloletnim zagospodarowaniu rolniczym i leśnym / Jerzy WÓJCIK, Stanisław KOWALIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 4, s. 91–101. — Bibliogr. s. 100–101, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.4/geom.2014.8.4.91.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, węgiel organiczny, zwałowisko, azot ogólny

  keywords: reclamation, organic carbon, total nitrogen, repository

13
 • Zalesienia jako metoda rekultywacji terenów bezglebowych na wybranym przykładzie górnictwa odkrywkowego – kopalni węgla brunatnego „Adamów”[Reforestations as the method of the reclamation of soilless land, focus on a selected example of open-cast mining – lignite mine “Adamów”] / Wojciech Krzaklewski, Jerzy WÓJCIK // W: Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka : rozpoznanie–monitoring–przeciwdziałanie : VIII sympozjum ochrony ekosystemów leśnych : Rogów, 15–16 listopada 2007 / pod red. Sławomira Mazura, Hernyka Tracza ; Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008. — ISBN: 978-83-7244-916-0. — S. 139–147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Zalesienia jako metoda rekultywacji terenów bezglebowych w PGE KWB „Turów”Forestation as the method of the remediation of soilless areas of the Lignite Mine Turów / Jerzy WÓJCIK, Wojciech Krzaklewski // W: XIII Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 17–19 czerwca 2009, Bogatynia–Świeradów Zdrój : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 324–339. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 338–339, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Zmiany właściwości inicjalnej gleby w okresie 10 lat od wykonania zabiegów rekultywacyjnych na gruntach toksycznie kwaśnych zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”Changes of the properties of initial soil within 10 years since the accomplishment of reclamation measures on toxically acid grounds of the outer dump in the “Bełchatów” Lignite Mine / Jerzy WÓJCIK, Marek Pająk, Stanisław KOWALIK, Wojciech Krzaklewski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych