Jak drukować w PDF

[Jak drukować zestawienia bibliograficzne w PDF]

UWAGI W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM OPISÓW BAZY
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AGH
W OCENIE OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW

  1. Baza Bibliografia Publikacji Pracowników AGH została uzupełniona o informację o punktacji w odniesieniu do artykułów w czasopismach za rok 2007. Informacja ta jest jednak WIDOCZNA wyłącznie na wydruku w formacie PDF. Nie dodano punktów artykułom nieposiadającym afiliacji AGH oraz zeszytom specjalnym i suplementom.
  2. Kwalifikowanie w bazie bibliograficznej dokumentów do określonych rodzajów wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 października 2007 roku (z późniejszymi zmianami). Jedynie część monografii i książek opisanych w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH spełnia wymagania Zarządzenia JM Rektora AGH nr 16/2008 z dnia 17 lipca 2008 roku (wydanie poprzedzone dwiema recenzjami, opracowanymi przez osoby posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przy czym co najmniej jeden recenzent jest spoza miejsca pracy autorów). Przygotowując zatem wykaz monografii i książek do oceny okresowej należy wybrać tylko takie publikacje, które spełniają wymogi określone w Zarządzeniu JM Rektora. Także do oceny okresowej należy wybrać tylko RECENZOWANE referaty konferencyjne.
  3. Część materiałów konferencyjnych oraz fragmentów książek została wydana w ramach serii wydawniczych punktowanych, znajdujących się w wykazach Ministerstwa. Publikacje takie zaliczane są do grupy: Artykuły w czasopismach z listy MNiSW (w kategorii w zależności od wysokości punktacji).
  4. Dla publikacji z wielokrotną afiliacją autora w opisie bibliograficznym pojawia się informacja: dod. [dodatkowa] afiliacja: nazwa instytucji. Zgodnie ze wspomnianym wyżej Rozporządzeniem Ministra, autor wskazuje jedną jednostkę, która otrzymuje punkty za taką publikację.
  5. Z uwagi na bardzo dużą liczbę publikacji, które w ostatnim czasie zaczęły wpływać do Biblioteki oraz ogromny pośpiech w rejestrowaniu publikacji w bazie bibliograficznej, w związku z uzupełnianiem wykazów poszczególnych autorów, pracownicy Biblioteki Głównej zwracają się z OGROMNĄ prośbą o sprawdzanie i zgłaszanie wszelkich wątpliwości i uwag związanych z kwalifikowaniem publikacji oraz towarzyszącą im punktacją.