List of selected author’s publications

Oleniacz Robert, dr inż.
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
YearType of publicationImpact Factor
 1. Analiza możliwości likwidacji stref ochronnych wokół wybranych zakładów przemysłu hutniczego i koksochemicznegoAn analysis of suppresion possibility of protection zones round selected metallurgical and chemistry of coke industry plants / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI // Inżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1 s. 59–84. — Bibliogr. s. 82–84, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 2. Bezpośrednie i pośrednie efekty wprowadzenia ciągłego odlewania stali w bilansie emisji zanieczyszczeń z huty żelaza[Direct and indirect effects on the air pollutant emission changes as a result of the continuous steel casting introduce in a steelworks] / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ // W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : VIII [ósma] ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 4–7. X. 2000 / Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta ,,Częstochowa” S. A. — Częstochowa : PCz. KPPiOŚ, 2000. — S. 191–203. — Bibliogr. s. 203

  top page [top page]

 3. Czynniki wpływające na skład gazów odlotowych i ilość zanieczyszczeń powietrza emitowanych z procesów termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznychFactors influencing the flue gases composition and the air pollutant emissions from hazardous waste incineration / Robert OLENIACZ // W: Paliwa z odpadów 2001 = Fuel from waste 2001 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja = III [third] international conference : Wisła, 17–19 października 2001. — [Gliwice : Politechnika Śląska, 2001]. — K. [50]

  top page [top page]

 4. Czynniki wpływające na skład spalin i wielkość emisji zanieczyszczeń z procesów termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych[Factors influencing the flue gases composition and the air pollutant emissions from hazardous waste incineration] / Robert OLENIACZ // W: Paliwa z odpadów : praca zbiorowa, T. 3 / pod red. Janusza W. Wandrasza, Jana Nadziakiewicza. — Gliwice : Wydawnictwo HELION sp. z o. o., 2001. — Książka zawiera materiały z III międzynarodowej konferencji Paliwa z odpadów 2001. — S. 181–191. — Bibliogr. s. 190–191

  top page [top page]

 5. Dobór systemu oczyszczania gazów odlotowych ze spalania odpadów niebezpiecznychSelection of the flue gas cleaning system for hazardous waste incineration / Robert OLENIACZ // Inżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 1 s. 85–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 6. Emisja związków fluoru z hutnictwa żelazaEmission of fluoride compounds in iron and steel industry / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 1999 R. 33 nr 2 s. 61–66. — Bibliogr. s. 65–66. — Summ.

  top page [top page]

 7. Modelowanie stężenia ozonu w niskiej troposferze na przykładzie Nowego SączaModeling ozone concentration in low troposphere based on Nowy Sącz example / Marek BOGACKI, Marian MAZUR, Robert OLENIACZ // Aura ; ISSN 0137-3668. — 1999 nr 3 s. 4–6. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 8. Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń powietrza z hal ciągłego odlewania staliUncontrolled air pollutant emissions from the continuous steel casting bays / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Agnieszka ŁOPATA // Inżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 1 s. 111–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 9. Ocena składu gazów odlotowych z procesów spopielania odpadów niebezpiecznych pod kątem trudności oczyszczania i toksycznościEvaluation of the composition of flue gases from hazardous waste incineration from the point of view of cleaning difficulty and toxicity / Robert OLENIACZ // Inżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 2 s. 359–373. — Bibliogr. s. 372–373, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 10. Ocena udziału Huty Katowice w poziomie opadu pyłu, ołowiu i kadmu na powierzchnię terenu wokół zakładu[The Katowice Steelworks participation in the scale of dust, lead and cadmium deposition on the area around the plant] / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI // W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych : IV konferencja : Ustroń, wrzesień 2001 : materiały konferencyjne / zespół red. Jan Konieczyński [et al.] ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza. — [Gliwice : Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, 2001]. — S. 199–206. — Bibliogr. s. 205–206, Streszcz.

  top page [top page]

 11. Ocena zasięgu istotnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z Huty Katowice pod kątem likwidacji strefy ochronnej[Evaluation of the significant impact range of the air pollutant emissions from the Katowice Steelworks] / MAZUR Marian, OLENIACZ Robert, BOGACKI Marek // W: ,,Huta Katowice w środowisku naturalnym” : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna Huty Katowice S. A. : Rogoźnik, październik 2000 / Huta Katowice S. A. ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej. — [S. l. : s. n., 2000]. — S. 40–51. — Bibliogr. s. 50–51

  top page [top page]

 12. Oczyszczanie gazów odlotowych ze spalania odpadów niebezpiecznychCleaning of flue gases from hazardous waste incineration / Robert OLENIACZ // Inżynieria Środowiska. — 2000 T. 5 z. 2 s. 363–382. — Bibliogr. s. 378–382, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 13. Odpady pestycydowe jako paliwo zastępcze w piecach obrotowych do wypalania klinkieru cementowegoPesticide wastes as secondary fuels for cement clinker burning in rotary kilns / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Stanisław SŁUPEK // W: Paliwa z odpadów 2001 = Fuel from waste 2001 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja = III [third] international conference : Wisła, 17–19 października 2001. — [Gliwice : Politechnika Śląska, 2001]. — K. [15]

  top page [top page]

 14. Odpady pestycydowe jako paliwo zastępcze w piecach obrotowych do wypalania klinkieru cementowego[Pesticide wastes as secondary fuels for cement clinker burning in rotary kilns] / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Stanisław SŁUPEK // W: Paliwa z odpadów : praca zbiorowa, T. 3 / pod red. Janusza W. Wandrasza, Jana Nadziakiewicza. — Gliwice : Wydawnictwo HELION sp. z o. o., 2001. — Książka zawiera materiały z III międzynarodowej konferencji Paliwa z odpadów 2001. — S. 41–52. — Bibliogr. s. 51–52

  top page [top page]

 15. Pesticide waste incineration in the wet process cement kiln / M. MAZUR, R. OLENIACZ, M. BOGACKI, S. S. SŁUPEK // W: 28th international symposium on Combustion : Edinburgh, Scotland, July 30–August 4, 2000 : abstracts of work-in-progress ; poster presentations. — Pittsburgh : The Combustion Institute, 2000. — S. 335

  top page [top page]

 16. Pirolityczne metody utylizacji odpadów niebezpiecznych – przykładowe rozwiązania i emisja zanieczyszczeńPyrolytic methods of hazardous waste utilization – exemplary solutions and air pollutant emissions / Robert OLENIACZ // Inżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 2 s. 257–281. — Bibliogr. s. 279–28. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 17. Prognoza wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza procesu unieszkodliwiania odpadów pestycydowych w piecu cementowym[Forecast of the air pollution impact for the pesticide waste destruction process in a cement kiln] / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI // W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych : IV konferencja : Ustroń, wrzesień 2001 : materiały konferencyjne / zespół red. Jan Konieczyński [et al.] ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza. — [Gliwice : Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, 2001]. — S. 207–214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz.

  top page [top page]

 18. Spopielanie odpadów medycznych w systemie Purotherm-Pyrolise – zmienność składu spalin i emisji zanieczyszczeń w cyklu załadowczym[Medical waste incineration on the Purotherm-Pyrolise system – changeability of the flue gases contents and the air pollutant emissions during waste loading periods] / Robert OLENIACZ, Marian MAZUR, Marek BOGACKI // W: POL-EMIS 2000 : ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery : V [piąte] sympozjum : Szklarska Poręba, czerwiec 2000 r. : materiały / oprac. red. Piotr Kabsch ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Główna Sekcja Branżowa Inżynierii Ochrony Atmosfery ; Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska. — [S. l. : PZITS, 2000]. — (Wydawnictwo PZITS ; nr 778). — S. 93–104. — Bibliogr. s. 103–104

  top page [top page]

 19. Struktura emisji związków fluoru z hutnictwa żelaza na przykładzie Huty KatowiceStructure of fluorine compound emission from ferrous metallurgy having the example Katowice steelworks / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI // Inżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1 s. 33–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 20. Średni współczynnik toksyczności spalin emitowanych z procesów spopielania odpadów niebezpiecznych[Average toxicity factor for exhaust gases emitted from hazardous waste incineration] / Robert OLENIACZ // W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych : IV konferencja : Ustroń, wrzesień 2001 : materiały konferencyjne / zespół red. Jan Konieczyński [et al.] ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza. — [Gliwice : Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, 2001]. — S. 231–237. — Bibliogr. s. 237, Streszcz.

  top page [top page]

 21. Technologia ciągłego odlewania stali i jej wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów hutniczych[Continuous steel casting technology and their impact on decrease of the air pollutant emission from metallurgical processes] / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Agnieszka ŁOPATA, Anita NIEDOJADŁO // W: POL-EMIS 2000 : ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery : V [piąte] sympozjum : Szklarska Poręba, czerwiec 2000 r. : materiały / oprac. red. Piotr Kabsch ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Główna Sekcja Branżowa Inżynierii Ochrony Atmosfery ; Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska. — [S. l. : PZITS, 2000]. — (Wydawnictwo PZITS ; nr 778). — S. 59–68. — Bibliogr. s. 68

  top page [top page]

 22. Wpływ wprowadzenia ciągłego odlewania stali na wielkość emisji zanieczyszczeń z Huty Katowice[Impact of the continuous steel casting introduce on the scale of the air pollutant emissions from the Katowice Steelworks] / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ // W: ,,Huta Katowice w środowisku naturalnym” : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna Huty Katowice S. A. : Rogoźnik, październik 2000 / Huta Katowice S. A. ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej. — [S. l. : s. n., 2000]. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 79

  top page [top page]

 23. Zastosowanie procesów pirolizy i zgazowania do termicznej utylizacji odpadówUse of pyrolysis and gasification processes to waste thermal utilization / Robert OLENIACZ // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 1999 R. 33 nr 3 s. 101–105. — Bibliogr. s. 105. — Summ.

  top page [top page]