Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Żabiński, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Application of the TPR method for the studies of Ni(II) in chrysoprase / Stefan Witkowski, Witold ŻABIŃSKI // W: CCTA 9 : 9\textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Axinite, stilpnomelane and associated minerals from basic metamorphites of the external east Sudetic structureAksynit, stilpnomelan i minerały towarzyszące z zasadowych metamorfitów struktury wschodniosudeckiej / Tadeusz Wieser, Witold ŻABIŃSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 1997 vol. 28 no. 2, s. 27–43, [3] k.. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka metodą EPR defektów w minerałach ilastych wywołanych promieniowaniem[Characteristics of radiation induced defects of clay mineral by EPR method] / J. BABIŃSKA, K. Dyrek, Z. Sojka, P. WYSZOMIRSKI, W. ŻABIŃSKI // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 255. — Bibliogr. s. 255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Generation of paramagnetic centers in Kaolinities by thermally activated neutronsGenerowanie paramagnetycznych centrów w kaolinitach strumieniem neuronów / Joanna BABIŃSKA, Krystyna Dyrek, Zbigniew Sojka, Piotr WYSZOMIRSKI, Witold ŻABIŃSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2000 vol. 31 no. 2, s. 27–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Greenockite CdS from the Silesia-Cracow Zn-Pb ore depositsGreenockit CdS ze śląsko-krakowskich złóż rud Zn-Pb / Anna Łatkiewicz, Witold ŻABIŃSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 2, s. 23–25, [2]. — Bibliogr. s. 25, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol35no2/vol35no2_3.pdf

 • keywords: cadmium sulphide, greenockite, Silesia-Cracow ore deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • H-bonding in vesuvianite, a complex ortho-disilicate : short communication / Czesława PALUSZKIEWICZ, Witold ŻABIŃSKI // Vibrational Spectroscopy ; ISSN 0924-2031. — 1995 vol. 8, s. 315–318. — Bibliogr. s. 318, Abstr.. — Paluszkiewicz C. – afiliacja: UJ

 • keywords: silicates, ordering, vesuvianite, infrared spectrometry, H-bonding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/0924-2031(94)00044-H

7
 • Ikait $CaCo_{3}\cdot 6H_{2}O$ i jego syntezaIkate $CaCo_{3}\cdot 6H{2}O$ and its synthesis / Dorota Włoś, Witold ŻABIŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 307–314. — Bibliogr. s. 313–314, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Mössbauer study of iron in some vesuvianitesStudium Mössbauerowskie żelaza w niektórych wezuwianach / Janusz Kraczka, Witold ŻABIŃSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 1, s. 37–44. — Bibliogr. s. 43–44, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Niektóre aksynity polskie w świetle badań mössbauerowskichMössbauer Studies of Polish axinites / Witold ŻABIŃSKI, Janusz Kraczka, Adam PIECZKA // W: V Szkoła Fizyki Minerałów : wykorzystanie metod spektroskopowych w mineralogii i gemmologii : Wrocław–Sobótka 26–28. 09. 1997 / Uniwersytet Wrocławski [etc.]. — Wrocław : [UW], 1997. — S. 45–47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Określenie natury centrów barwnych w chryzoprazie[Determination of the colour centers in chrysoprase] / K. Dyrek, S. Witkowski, Z. Sojka, W. ŻABIŃSKI, F. Bozon-Verduraz // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 712. — Bibliogr. s. 712

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • On the problem of the occurrence of dispersed bunsenite $(NiO)$ in chrysoprasesProblem występowania rozproszonego bunsenitu $(NiO)$ w chryzoprazach / Krystyna Dyrek, Zbigniew Sojka, Witold ŻABIŃSKI, François Bozon-Verduraz // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2001 vol. 32 no. 2, s. 3–8. — Bibliogr. s. 7, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/1%20-%20Vol.32,%20No2%20-%202001.pdf

 • keywords: nickel, UV-VIS-NIR spectroscopy, coordination, chrysoprase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Quantitative EPR measurements of $Mn^{2+}$ centers in minerals / Krystyna Dyrek, Joanna BABIŃSKA, Ewa Bidzińska, Piotr WYSZOMIRSKI, Witold ŻABIŃSKI // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry ; ISSN 0239-7285. — 2002 vol. 50 no. 1, s. 121–129. — Bibliogr. s. 129, Summ.

 • keywords: intercalated montmorillonites, illite clays, sphalerites, Mn2+ ions, quantitative EPR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Raman spectra and structural ordering of vesuvianites / C. PALUSZKIEWICZ, W. ŻABIŃSKI // W: ICORS XVIII : proceedings of XVIII\textsuperscript{th} International Conference on Raman Spectroscopy : 25–30 August, 2002, Budapest, Hungary / eds. János Mink, György Jalsovszky, Gábor Keresztury. — [Hungary : s. n.] : Willey, [2002]. — S. 939–940. — Bibliogr. s. 940

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rozkład termiczny wezuwianuThermal decomposition of vesuvianite / C. Paluszkiewicz, I. WACŁAWSKA, W. ŻABIŃSKI // W: 6th Conference on Calorimetry and thermal analysis of Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis W. Świętosławski : 18–22 September 1994, Zakopane, Poland : abstracts. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 1994. — ISBN10: 83-7016-775-6. — S. 131. — Bibliogr. s. 131, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Some remarks on the IR spectra of axinitesKilka uwag o widmach w podczerwieni aksynitów / Witold ŻABIŃSKI, Czesława PALUSZKIEWICZ // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 2, s. 61–65. — Bibliogr. s. 64, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Spectroscopic study of yukonite ($Ca-Fe$ arsenate mineral) / GOŁĘBIOWSKA B., PIECZKA A., ŻABIŃSKI W. // Bulletin de Liaison de la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie ; ISSN 0999-5870. — 2001 vol. 13 nr. 3, s. 78–79. — Bibliogr. s. 79. — Minéralogie et spectroscopie : quatrième conférence européenne = Mineralogy and spectroscopy : 4th European conference : 10–14 septembre 2001, Paris : résumés des communications / Société Française de Minéralogie et de Cristallographie. — [S. l. : s. n., 2001]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Vibrational spectroscopy as a tool for discrimination of high and low vesuvianite / Czesława PALUSZKIEWICZ, Witold ŻABIŃSKI // W: ICAVS-2 : the second International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : August 24\textsuperscript{th}–29\textsuperscript{th} 2003, Nottingham, UK : book of abstracts. — [United Kingdom : s. n.], [2003]. — S. 121. — Cz. Paluszkiewicz – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: