Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Stach-Kalarus, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Assessment of groundwater chemical status based on aggregated data from a monitoring network exemplified in a river drainage basin / Ewa KMIECIK, Monika STACH-KALARUS, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Irena Twardowska, Sebastian Stefaniak, Krystyna Janta-Koszuta // W: Advanced environmental, chemical, and biological sensing technologies IV : 1–3 October 2006, Boston, Massachusetts, USA / eds. Tuan Vo-Dinh, Robert A. Lieberman, Günter Gauglitz. — Bellingham : SPIE – The International Society for Optical Engineering, cop. 2006. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 6377) ; (Progress in Biomedical Optics and Imaging ; ISSN 1605-7422 ; vol. 7 no. 41). — ISBN: 978-0-8194-6475-0. — S. 63770M-1–63770M-10. — Bibliogr. s. 63770M-9–63770M-10, Abstr.. — Abstrakt dostępny w Internecie: {https://goo.gl/y58kuP}

 • keywords: chemical status, ground waters, EU Groundwater Directive, threshold values, assessment methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.686367

2
 • Groundwater quality in the Upper Vistula River Basin (southern Poland) / Monika STACH, Ewa KMIECIK // W: Prague 2003 [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium & exhibition on Environmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of independent states : 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2003. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol.. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych : praca zbiorowaThe identification and assessment of anthropogenic impacts on water resources of the Raba river catchment, together with assessment of risk of failing to meet the environmental objectives / pod red. Elżbiety Nachlik ; [zespół aut. Katarzyna Baran-Gurgul [et al.], Robert DUDA, Zofia Gręplowaska [et al.], Magdalena PASZKIEWICZ, Dorota Pusłowska-Tyszewska, Monika STACH-KALARUS, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Sylwester Tyszewski, Stanisław WITCZAK, Robert ZDECHLIK, Jarosław Żołnacz] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. — 225 s.. — (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; ISSN 0860-097X ; 340. Inżynieria Środowiska). — Bibliogr. s. 213–222, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metoda hydrologiczna jako podstawa oszacowania dostępnych zasobów wód podziemnych w przykładowej zlewni rzeki KoprzywiankiThe estimation of accessible groundwater resources basis of the hydrological method in the Koprzywianka River Basin / Monika STACH-KALARUS, Małgorzata Szopnicka // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska = Interdisciplinary problems in engineering and environmental protection / IIOŚ PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Environment Protection Engineering of the Wrocław University of Technology ; ISBN: 0084-2877 ; nr 82. Seria: Studia i Materiały = Series: Studies and Research ; nr 22). — Opis częśc. wg okł.. — S. 290–298. — Bibliogr. s. 298

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metodyka agregacji danych hydrogeochemicznych i jej wpływ na ocenę stanu chemicznego wód podziemnych[Methodology of hydrogeochemical data aggregation and their influence on the estimation of groundwater chemical status] / E. KMIECIK, M. STACH-KALARUS, J. SZCZEPAŃSKA, St. WITCZAK // W: Materiały na XVI sympozjum naukowo-techniczne pt. Problemy związane z wprowadzaniem ramowej dyrektywy wodnej : Częstochowa, 25 – 26 kwietnia 2006 r. / red. Elżbieta Kowalczyk ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZITS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — Częstochowa : PZITS, 2006. — S. 79–87. — Bibliogr. s. 86–87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w Polsce w świetle badań monitoringowychEvaluation of groundwater quality state in the light of monitoring research / Monika STACH, Ewa KMIECIK // W: Hydrogeochémia '03 : aktuálne problémy hydrogeochémie. 1., Legislatíva a jej aplikácia v praxi : 2. Modelovanie v hydrogeochémii : 3. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zbornik z vedeckej konferencie : 12.–13. jún 2003 Bratislava. VII. ročník / Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra hydrogeológie ; Slovenská asociácia hydrogeológov ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk o Ziemi. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Bratislava : PRIF UK. Katedra hydrogeológie, 2003. — S. 17–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena stanu chemicznego wód podziemnych zlewni Koprzywianki w oparciu o dane hydrogeochemiczne zagregowane metodą deterministyczną i probabilistycznąEstimation of groundwater chemical status in the Koprzywianka basin on the base of deterministic and probabilistic methods of chemical indices data aggregation / Monika STACH, Ewa KMIECIK, Jagwiga SZCZEPAŃSKA, Stanisław WITCZAK // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 605–615. — Bibliogr. s. 614–615, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena stanu chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni KoprzywiankiEstimation of surface and groundwater chemical status in the Koprzywianka basin / Ewa KMIECIK, Monika STACH-KALARUS // W: HYDROGEOCHEMIA'06 : aktualne problemy hydrogeochemii : X międzynarodowa konferencja naukowa : 23 – 24. 06. 2006, Sosnowiec – Złoty Potok / pod red. Hanny Rubin i Andrzeja Kowalczyka ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie. Katedra Hydrogeologii, VŠB-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Instytut Geologii Inżynierskiej. — Sosnowiec : UŚ Wydział Nauk o Ziemi, 2006. — S. 45–47. — Bibliogr. s. 47. — Pełny tekst W: HYDROGEOCHEMIA'06 [Dokument elektroniczny] : aktualne problemy hydrogeochemii : X międzynarodowa konferencja naukowa : 23. 06 – 24. 06. 2006, Sosnowiec – Złoty Potok. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie. Katedra Hydrogeologii, VSB-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Instytut Geologii Inżynierskiej. — Sosnowiec : UŚ Wydział Nauk o Ziemi, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “List of papers”). — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena stanu ilościowego wód podziemnych w zlewni rzeki Koprzywianki przeprowadzona zgodnie z Ramową Dyrektywą WodnąAssessment groundwater quantitative status in the Koprzywianka River basin in according to The Directive 2000/60/EC / Monika STACH-KALARUS, Małgorzata Szopnicka // W: Zarządzanie zasobami wodnymi w świetle zmienności klimatu : XVI Ogólnopolska Szkoła Naukowa Gospodarki Wodnej : Paszkówka, 25–27 września 2006 : materiały / pod red. Macieja Maciejewskiego ; Sekcja Systemów Gospodarki Wodnej i Ochrony Jakości Wód Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. — Warszawa : IMiGW, 2007. — ISBN: 978-83-88897-87-0. — S. 121–131. — Bibliogr. s. 130–131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Stan jakości wód podziemnych w Zlewni Górnej Wisły w świetle nowych uwarunkowań prawnychAssessment of the groundwater quality status in the Upper Vistula River Basin based on new legal regulations / STACH Monika // W: Hydrogeochémia 04 : “teorie a praxe v hydrogeologických aplikacích” : VIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 24. 6.–25. 6. 2004 Ostrava / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. HGF Institut geologického inženýrství, PRIF UK Bratislava. Katedra hydrogeológie, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Ostrava : VŠB – TU, 2004. — S. 121–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ sposobu grupowania danych na ocenę stanu chemicznego wód podziemnych : przykład zlewni RabyAggregation data method effect on the groundwater bodies chemical status assessment : example of Raba basin / Robert DUDA, Monika STACH-KALARUS, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Stanisław WITCZAK // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 173–180. — Bibliogr. s. 179–180, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wybrane metody i narzędzia badawcze w bilansowaniu wodnogospodarczym i ocenie stanu wód podziemnych na przykładzie zlewni Koprzywianki[Selected methods and research tools for water management balance and assessment of the groundwater status: the Koprzywianka basin case study] / Tadeusz SZKLARCZYK, Monika STACH-KALARUS, Ewa KMIECIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 246, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0378). — Bibliogr. s. 233–[247]. — ISBN: 978-83-7464-329-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: