Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Czaja, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza ilościowa różnych współczynników korelacji na przykładzie sześciowymiarowej zmiennej losowejQuantitative analysis of different (various) correlation coefficients using the example of sixdimensional random variable / Józef CZAJA, Edward PREWEDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 2, s. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza metod szacowania rynkowej lub katastralnej wartości nieruchomościAnalysis of evaluation methods used to determine real estate market values considering their reliability / Józef CZAJA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/3, s. 711–748. — Bibliogr. s. 745–748, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystegoThe unbuilt real estate analysis for the area of Śródmieście district in Kraków in the aspect of updating the perpetual usufruct payments / Józef CZAJA, Joanna KLAJN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 41–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_03.pdf

 • słowa kluczowe: analiza rynku, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prognozowanie wartości rynkowej

  keywords: market analysis, updating perpetual usufruct payments, market value prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza rynku nieruchomości za pomocą testów zgodnościReal estates market analysis using correspondence tests / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 1, s. 101–112. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcjiStatistic analysis of multimensional randon variable considering correlation and prediction / Józef CZAJA, Edward PREWEDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 2, s. 129–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza trendu zmiany cen lub czynszów nieruchomości w czasie[Time trends variations analysis of estates prices and rents] / Józef CZAJA // Rzeczoznawca Małopolski. — 2001 nr 7, s. 23–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Estymacja parametrów liniowych modeli[Estimation of parameters of linear models] / Józef CZAJA, Edward PREWEDA // W: Modelowanie danych przestrzennych : materiały II ogólnopolskiego seminarium : Warszawa, 20 marca 2000 r. / Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN ; Sekcja Geoinformatyki Komitetu Geodezji PAN ; Instytut Geodezji i Kartografii. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 1–[12]. — Bibliogr. s. [12], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geomatyka w gospodarce nieruchomościamiThe role of geomatics in real estate economy / Józef CZAJA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 2, s. 56–59. — Streszcz., Summ.. — Dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: nieruchomość, wycena, geodezja

  keywords: real estate, evaluation, geodesy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kataster nieruchomości jako baza systemu powszechnej taksacji[Ground cadastre – data base for system of general appraisal] / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH // W: Systemy informacji przestrzennej : IX konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 14–15 września 1999 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — Warszawa : Wydawnictwo „Wieś Jutra”, 1999. — ISBN10: 83-87660-86-8. — S. 233–236. — Bibliogr. s. 236

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kilka uwag do analizy rozkładu prawdopodobieństwa informacji rynkowychSeveral remarks on probability distribution analysis of the market information / Józef CZAJA, Edward PREWEDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 2, s. 155–164. — Bibliogr. s. 163–164, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych oparte na statystyce matematycznej i na oprogramowaniu komputerowym – zastosowanie w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstwCommercial enterprises valuation methods and procedures based on mathematical statistics and computer software – applications in management of enterprises transformation / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego ; [zesp.]: Ryszard Borowiecki, Józef CZAJA, Andrzej Jaki, Jarosław Kaczmarek, Edward PREWEDA, Agnieszka Konstanty ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2001. — 340 s.. — Bibliogr. s. 333–340. — ISBN10: 83-85827-65-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metody i systemy określania wartości nieruchomości[Real estate appraisal methods and systems] / Józef CZAJA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 182, [1] s.. — Bibliogr. s. 181–183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody i systemy szacowania nieruchomości[Methods and systems of real estate valuation] / Józef CZAJA. — Kraków : KOMP-SYSTEM, Józef Czaja, 1999. — 264 s.. — Bibliogr. s. 261–264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości[Market and cadastral real estates value appraisal methods] / Józef CZAJA. — Kraków : KOMP-SYSTEM, 2001. — 315 s.. — Bibliogr. s. 313–315. — ISBN10: 83-911583-1-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metody szacowania wartości rynkowej nieruchomościMethods of estates market value estimation / Józef CZAJA // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 136–167. — Bibliogr. s. 165, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Ogólne zasady powszechnej taksacji nieruchomości w PolsceGeneral principles of immovable property taxation in Poland / Józef CZAJA, Ewa KAWECKA // Biuletyn Naukowy / Olsztyn University of Agriculture and Technology ; ISSN 1505-4705. — Tytuł poprz.: Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis ; ISSN: 1509-3727. — 1999 nr 6, s. 249–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Parametry oceny wiarygodności i spójności informacji rynkowych o nieruchomościachParameters for evaluating reliability and cohesion of market information about real estates / Józef CZAJA, Marek KULCZYCKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 137–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniejThe comparative approach – the corrected mean price method / Józef CZAJA, Marcin LIGAS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/2, s. 577–581. — Bibliogr. s. 581, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej

  keywords: real estate valuation, comporable soles approach, corrected mean price method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Podejście porównawcze wyceny nieruchomości w aspekcie standardów[Real estates valuation comparative approach based on standards] / Józef CZAJA // Rzeczoznawca Małopolski. — 1999 nr 5–6, s. 21–42. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Podejście porównawcze wyceny nieruchomości w aspekcie standardów[The appraisal of real estates basing on the comparison in aspect standards] / Józef CZAJA // Rzeczoznawca Majątkowy ; ISSN 1233-054X. — 1999 nr 4, s. 20–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Probablistyczny model analiz w geodezji inżynieryjnejThe probabilistic model of analysis in industrial surveying / Józef CZAJA // Prace Instytutu Geodezji i Kartografii = Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography ; ISSN 0032-6224. — 2004 t. 50 z. 107, s. 143–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Special algorithms for assessing market value of real estatesSpecjalne algorytmy do szacowania rynkowej wartości nieruchomości / Józef CZAJA, Janusz Dąbrowski // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 2, s. 21–31. — Bibliogr. s. 29–31, Streszcz., Summ.. — Afiliacja J. Dąbrowski : Stanisław Staszic Academic Association, Kraków. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-02/Geomatics_2008_2_02.pdf

 • słowa kluczowe: bazy nieruchomości, analiza rynku, wycena nieruchomości

  keywords: real estate bases, market analysis, real estate valuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Statistical algorithms for modelling the results of geodetic observationsStatystyczne algorytmy modelowania wyników obserwacji geofizycznych / Józef CZAJA, Janusz Dąbrowski // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Summ., Streszcz.. — Afiliacja J. Dąbrowski : PWSZ, Institute of Technical Engineering, Jarosław. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_03.pdf

 • słowa kluczowe: estymacja parametrów, układy równań nadliczbowe, uogólniona odwrotność macierzy

  keywords: parameter estimation, overdetermined systems of equations, generalized matrix inverse

  cyfrowy identyfikator dokumentu: