Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Wójtowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Analiza korelacji pomiędzy miąższością serii łupkowej a zasobnością Cu serii węglanowej we fragmencie jednego ze złóż Cu-Ag LGOMAnalysis of correlation between the accumulation index of Cu in the carbonate ore and the thickness shale ore in selected part of Cu-Ag LOGM deposit / Jerzy WÓJTOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2014 R. 55 nr 2–3, s. 92–96. — Bibliogr. s. 96

 • słowa kluczowe: LGOM, korelacja, miąższość, zasobność Cu, węglan, łupek

  keywords: correlation, shale, carbonate, accumulation index of Cu, LGOM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Difficulties in reliable estimation of arsenic resources in the ${Cu-Ag}$ ore deposits (the Fore-Sudetic Moncoline, Poland) / Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Jerzy WÓJTOWICZ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • keywords: resources, geostatistics, arsenic, indicator kriging, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.016

3
 • Mieć miedź, czyli jak szacowano zasoby złoża miedzi wczoraj i dzisiaj – na przykładzie złoża Cu-Ag SieroszowiceResources estimation yesterday and todays – on the example of Cu-Ag Sieroszowice deposit / Adam Jędrzejek, Patrycja Otrębska, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jerzy WÓJTOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 3, s. 29–35. — Bibliogr. s. 35. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: kriging zwyczajny, metoda wieloboków Bołdyriewa, złoże Cu-Ag, szacowanie zasobów

  keywords: ordinary kriging, Boldyriew polygons, resources estimation, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Predykcja zasobności Cu, Mn i Ni w złożu konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (Strefa Clarion-Clipperton, obszar Interoceanmetal)[Prediction of Cu, Mn and Ni abundances in the polymetallic nodules deposit based on models of regression (Pacific Ocean, Clarion-Clipperton Fracture Zone, area of Interoceanmetal)] / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 304–307. — Bibliogr. s. 307. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Górnictwo morskie

 • słowa kluczowe: konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, Clarion-Clipperton, modele regresji liniowej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Predykcja zasobności wytypowanych metali w złożu konkrecji na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (strefa Clarion-Clipperton, obszar INTEROCEANMETALU)Prediction of abundance of selected metals in the nodules deposit in the Pacific Ocean based on regression models (Clarion-Clipperton fracture zone, the INTEROCEANMETAL exploration area) / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 5, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

 • słowa kluczowe: konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, zasobności metali i konkrecji, regresja liniowa, regresja nieliniowa

  keywords: non linear regression, polymetallic nodules, metal and nodules abundance, Pacific Ocean, linear regression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rola doboru interpolatora w konstrukcji map izoliniowych zawartości popiołu w węglu brunatnymThe role of the interpolar selection in the construction of the lignite ash content contour maps / J. AUGUŚCIK, J. WÓJTOWICZ // W: Documenta Geonica 2015/1 : 10. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” : 13.–15.10.2015, Ostrava = Documenta Geonica 2015/1 : 10\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins" / ed. Lucie Ruppenthalová. — Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. — ISBN: 978-80-86407-59-3. — S. 15–21. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Statystyczna analiza porównawcza składu chemicznego genotypów pacyficznych konkrecji polimetalicznych (na przykładzie fragmentu obszaru IOM)The statistical comparative analysis of chemical composition in various genotypes of pacific polymetallic nodules (Interoceanmetal area) / Jerzy WÓJTOWICZ, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2017 R. 58 nr 2, s. 50–55. — Bibliogr. s. 55. — XVIII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń na temat Drogi i bezdroża modelowania złóż : Żagań, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

 • słowa kluczowe: statystyka, konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, IOM, zawartości metali

  keywords: statistics, polymetallic nodules, Pacific, IOM, metals contents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ doboru interpolatora oraz poprawek do algorytmów obliczeniowych (post-processing) na dokładność szacowania parametru złożowegoThe influence of interpolation algorithms choice and post-processing corrections on the accuracy of the deposit parameter estimation / Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 87–94. — Bibliogr. s. 94

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, geostatystyka, statystyka, interpolacja, miąższość pokładu, poprawka Yamamoto

  keywords: lignite, geostatistics, statistics, interpolation, Yamamoto correction, seam thickness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zmienność zawartości pierwiastków krytycznych (Be, Co, Ga, Ge) w węglu kamiennym LZWVariability in the content of critical elements (Be, Co, Ga and Ge) in bituminous coal of the Lublin Coal Basin / Justyna AUGUŚCIK, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jerzy WÓJTOWICZ, Martyna PASZEK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 7–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/BMa7X7

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, kobalt, korelacja, pierwiastki krytyczne, german, LZW, gal, beryl

  keywords: cobalt, Lublin Coal Basin, correlation, gallium, germanium, critical elements, beryllium, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4755