Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Kotlarczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • A framework of ichthyofaunal ecostratigraphy of the Oligocene-Early Miocene strata of the Polish outer Carpathian BasinPodstawy ekostratygrafii ichtiofaunistycznej osadów oligocenu-wczesnego miocenu basenu zewnętrznych Karpat polskich / Janusz KOTLARCZYK, Anna Jerzmańska, Ewa Świdnicka, Teresa Wiszniowska // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2006 vol. 76 iss. 1, s. 1–111, tabl. 7. — Bibliogr. s. 99–108, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/76_1_001_111.pdf

 • keywords: Poland, biostratigraphy, Outer Carpathians, lithostratigraphy, Oligocene, Early Miocene, ecostratigraphy, ichthyofaunal zonation, models of changes, fish ecoassemblages, deep-sea sediments, Teleostei, fossil fish collection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Ilościowe prognozowanie potencjalnych stref akumulacji węglowodorów w synklinorium nidziańskim[Quantitative forecasting of potential zones of hydrocarbon accumulation in the Nidziańskie synclinorium] / J. KOTLARCZYK, S. F. JUCHA, W. MASTEJ, B. Namysłowska-Wilczyńska // W: Spatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu / Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie Silgis Center. — Katowice : [s. n.], 1999. — S. 46–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kronika prac komisji[Chronicle of commission works] / Janusz KOTLARCZYK, Ryszard ŚLUSARCZYK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 1999 [no.] 1, s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mineralogy of Carpathian ochres: the occurrence at Czerwonki Hermanowskie near Tyczyn / Janusz KOTLARCZYK, Tadeusz RATAJCZAK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 z. 18, s. 74–79. — Bibliogr. s. 78–79. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz IV konferencji „Diageneza” 2001 = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the 4th conference “Diagenesis” 2001 : Poznań, 20–21.09.2001 / eds. Julita Biernacka [et al.] ; PTM. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ochra karpacka jako sorbent mineralnyCarpathian ochre as a natural mineral sorbent / Janusz KOTLARCZYK, Tadeusz RATAJCZAK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1592. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 256, s. 131–135. — Bibliogr. s. 134, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ochry karpackie jako surowiec do wytwarzania farb ceramicznychCarpathian ochres as a mineral raw material for manufacturing of ceramic paints / Janusz KOTLARCZYK, Tadeusz RATAJCZAK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 805–810. — Bibliogr. s. 810.. — Abstrakt W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rozpoznawanie obrazów w prospekcji stref naftowych w cenomanie i malmie synklinorium NidyApplication of pattern recognition method in oil and gas prospection in Cenomanian and Malmian deposits of Nida synclinorium / Janusz KOTLARCZYK, Stanisław F. JUCHA, Wojciech MASTEJ, Barbara Namysłowska-Willczyńska // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. spec., s. 45–68. — Bibliogr. s. 66, Summ.

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie obrazów, geostatystyka, predykcja, złoża węglowodorów

  keywords: pattern recognition, geostatistics, hydrocarbon deposits, deposit prospection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Systemy informacji przestrzennej w naukach o ZiemiSpatial information systems in Earth sciences / Bogdan Ney ; współpr.: Andrzej J. Ciołkosz, Jerzy Gaździcki, Marek Graniczny, Janusz KOTLARCZYK, Adam Linsenbarth // W: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych / kom. red. Bogdan Ney – red. nacz. [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Wydział VII. — Warszawa : [PAN], 2007. — Referaty prezentowane podczas: Ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk na temat {\it Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych} : Warszawa, 9–10 listopada 2004 roku.. — ISBN: 978-83-923980-8-0 ; ISBN10: 83-923980-8-4. — S. 211–235. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Utility of selected pattern recognition algorithms for determining the range of ore bodies in the Zn-Pb “Pomorzany” mine (Poland) / Janusz KOTLARCZYK, Wojciech MASTEJ // Sciences de la Térre : Informatique Géologique ; ISSN 0335-9255. — 1994 vol. 32, s. 331–340. — Bibliogr. s. 340, Abstr.. — 3rd CODATA conference on Geomathematics and geostatics

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Uwagi o budowie geologicznej i stratygrafii formacji ropianieckiej struktury Kąkolówki (jednostka skolska)A note on the geological structure and stratygraphy of the Ropianka structure of Kąkolówka / Janusz KOTLARCZYK, Andrzej JONIEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 1999 [wyd. 2000] t. 43/1 styczeń–czerwiec, s. 247–250. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wyniki zastosowania nowej strategii rozpoznawania złóż Zn-Pb[The new strategy of prospection for stratoidal zinc-lead ore deposits] / Janusz KOTLARCZYK, Wojciech MASTEJ, Jacek Kalabiński // W: Zastosowania metod matematycznych i informatyki w geologii : Kraków, kwiecień 1997 : materiały XX sympozjum / red. Andrzej Krawczyk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Sekcja Geologii Matematycznej i Geoinformatyki. — [Kraków : AGH], [1997]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 83-906643-1-3. — S. 51–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: