Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Janus, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9143-8670

ResearcherID: S-1879-2017

Scopus: 6506575364

PBN: 3955462

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Badanie wpływu temperatury pirolizy biomasy mikroalg na skład chemiczny biooleju popirolitycznegoEffect of pyrolysis temperature on the chemical composition of biooils obtained from microalgae biomass / Mariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC, Rafał JANUS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2083–2087. — Bibliogr. s. 2087

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Kierunki rozwoju olejów silnikowych pojazdów samochodowych w zakresie ochrony środowiskaTrends in development of motor oils for environmental protection / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Winicjusz Stanik // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 5 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 155-160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.. — Publikacja zamieszczona w cz. 1

 • słowa kluczowe: silnik, olej silnikowy, baza syntetyczna, dodatki uszlachetniające

3
 • Produkcja biokomponentów paliwowych drugiej i trzeciej generacji poprzez procesy termochemiczne – bioolej z mikroalgProduction of 2nd and 3rd generation biofuels via thermochemical conversion – bio-oil from microalgae / Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Tadeusz DZIOK, Janusz JAKÓBIEC // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2017 R. 73 nr 9, s. 641–650. — Bibliogr. s. 649–650. — M. Wądrzyk, R. Janus, T. Dziok - dod. afiliacja: Centrum Energetyki AGH

 • słowa kluczowe: piroliza, biopaliwa, bioolej, mikroalgi

  keywords: pyrolysis, biofuels, bio-oil, microalagae

4
 • Synteza i aktywacja termiczna nanokompozytów na bazie poli(alkoholu furfurylowego) i montmorylonitu jako prekursorów mezoporowatych materiałów węglowych[Synthesis and thermal activation of poly(furfuryl alcohol)-montmorillonite nanocomposites as precursors of mesoporous carbon materials] / P. Natkański, R. JANUS, B. Dudek, P. Kuśtrowski // W: XLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków = XLIX Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-26-9. — S. 227. — Bibliogr. s. 227. — R. Janus - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Synteza mezoporowatych materiałów \emph {pseudo}-CMK-3 na drodze nanoreplikacji krzemionki SBA-15 po ekstrakcji templatu roztworem $KMnO_{4}$[Synthesis of mesoporous \emph {pseudo}-CMK-3 materials by nanoreplication of SBA-15 silica detemplated using $KMnO_{4}$ solution] / Rafał JANUS, Piotr Natkański, Mariusz WĄDRZYK, Barbara Dudek, Marta GAJEWSKA, Piotr Kuśtrowski // W: 60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : 17–21.09.2017, Wrocław : materiały zjazdowe / oprac. red. Jacek Wojaczyński, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2017]. — S. 1081. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl//materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 1081. — R. Janus, M. Wądrzyk – dod. afiliacja: Centrum Energetyki AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Synthesis of \emph{pseudo}-CMK-3 carbon replicas by precipitation polycondensation of furfuryl alcohol in the pore system of SBA-15 detemplated using $KMnO_4$ / Rafał JANUS, Piotr Natkański, Mariusz WĄDRZYK, Barbara Dudek, Marta GAJEWSKA, Piotr Kuśtrowski // Materials Today Communications [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2352-4928. — 2017 vol. 13, s. 6–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-14. — R. Janus, M. Wądrzyk - dod. afiliacja: CE AGH. — tekst: https://goo.gl/qf2QHD

 • keywords: SBA-15, CMK-3, mesoporous carbon, template removal, replication fidelity

7
 • Upłynnianie odpadowej materii organicznej do biooleju w wodzie w warunkach podkrytycznychLiquefaction of waste organic matter towards bio-oil in subcritical water / Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Janusz JAKÓBIEC // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 9, s. 1913–1918. — Bibliogr. s. 1918

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Wpływ stabilności termooksydacyjnej biokomponentów na pracę układu wysokociśnieniowego wtrysku paliwa typu Common RailThe influence of thermo-oxidative stability of biocomponents on high pressure Common Rail fuel injection system / Winicjusz Stanik, Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 5 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 569–576. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 576, Streszcz., Abstr.. — Publikacja zamieszczona w cz. 1

 • słowa kluczowe: silnik spalinowy, paliwo, dodatki uszlachetniające

9
 • Źródła konwencjonalne ciepła i ciepłej wody użytkowej[Conventional sources of heat and domestic hot water] / Krzysztof KOGUT, Grzegorz CZERSKI, Rafał JANUS, Janusz ZYŚK // W: Skrypt z zakresu energetyki, ochrony powietrza i emisji z pojazdów [Dokument elektroniczny] / red. Janusz Zyśk, Wojciech Suwała ; Wydział Energetyki i Paliw. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Województwo Małopolskie, 2017. — e-ISBN: 978-83-948318-1-3. — S. 3–39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/g8bAUg [2017-12-19]. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych