Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kuśmierek, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • 1-D modelling of hydrocarbon generation and expulsion from menilite source rocks in the San and Stryi rivers region (Polish and Ukrainian Carpathians) / Paweł KOSAKOWSKI, Maciej KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Yuriy Koltun, Jan KUŚMIEREK // W: “Problemi geologìï ta naftogazonosnostì Karpat” : mìžnarodna naukova konferencìâ : do 100-rìččâ vìd dnâ narodžennâ člen-korespondenta NAN Ukraïni Mikoli Romanoviča Ladižens'kogo ta 55-rìččâ Ìnstitutu geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni : L'vìv [26–28 veres. 2006 r.] : tezi dopovìdej / redkol. M. Ì. Pavlûk [et al.] ; Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin, Naukova rada z problemi “Geologìâ ì geohìmìâ gorûčih kopalin”, Ukraïns'kij nacìonal'nij komìtet Karpato-Balkans'koï geologìčnoï asocìacìï. — L'vìv : Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni, 2006. — S. 263–264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza głębokościowych trendów zmian gęstości karpackiej formacji naftowej i interpretacja genezy niedogęszczonych osadów ilastychAnalysis of trends of density variations with depth in the Carpathian petroleum formation and interpretation of the undercompacted argillaceous sediment origin / Jan KUŚMIEREK, Artut Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2004 R. 43 z. 4, s. 65–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Abstr., 1 Mapa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Anomalne rozkłady gęstości serii ropogazonośnych fliszu karpackiego i próba identyfikacji ich genezyAnomalous density distributions in oil- and gas-bearing series of the Carpathian flysch and tentative determination of their genesis / Jan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Bilansowanie potencjału generacyjnego i akumulacyjnego podsystemów naftowych basenów typu alpejskiego[Balance of generation and accumulation potentials of petroleum sub-systems in the Alpine-type basins] / Maciej Jerzy KOTARBA, Jan Krzysztof KUŚMIEREK // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji] / ed. Wojciech Górecki ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : GS “GEOS”, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Budowa struktur wgłębnych w strefie sigmoidy przemyskiej – przegląd modeli interpretacyjnychGeologic features of deep-seated structures in the Przemyśl sigmoid area: review of interpretation models / Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Monika SZCZYGIEŁ, Urszula Baran, Krzysztof Pieniądz // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 31–34, [3] k. tabl.. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka parameterów zbiornikowych piaskowców kliwskich w roponośnej strefie wewnętrznego synklinorium płaszczowiny skolskiejCharacteristic of reservoir parameters of the Kliwa Sandstones in the oil-bearing zone of the internal synclinorium in the Skole Nappe / Monika SZCZYGIEŁ, Jan KUŚMIEREK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 251–254. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskichTwo-dimensional models of the organic-matter thermal transformation and hydrocarbon expulsion in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians / Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC, Izabela Zych // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 191-222. — Bibliogr. s. 217–221, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_07.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zewnętrzne, modele paleotermiczne, ekspulsja węglowodorów, ropo- i gazonośność serii fliszowych

  keywords: Outer Carpathians, hydrocarbon expulsion, paleothermal models, oil- and gas-productivity of flysch series

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ewolucja litosfery a globalna energia – hipotezy i implikacje geodynamiczne[Evolution of the litosphere and global energy – hypotheses and geodynamic implications] / Jan KUŚMIEREK // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2004 R. 122 t. 105 nr 10–12, s. 241–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geologiczno-sejsmiczne modele 2D wgłębnej tektoniki karpackiej formacji naftowejGeologic-seismic 2D models of subsurface tectonics of the Carpathian petroleum formation / Jan KUŚMIEREK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 br 150 wyd. konf., s. 241–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Górskie krainy azjatyckiej części Wspólnoty Niepodległych Państw – rekonesans obiektów i tras geoturystycznychMountainous regions of Asiatic part of the Commonwealth of Independent States – reconnaissance of objects and routes for geotourism / Jan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : AGH WGGiOŚ, 2002. — 182 s.. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Góry i wyżyny Azji Środkowej i północno-wschodniej – typy krajobrazów i swoistość cech przyrody nieożywionejMountains and uplands of Central and Northeastern Asia – types of landscape and specific character of inanimate nature features / Jan KUŚMIEREK // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2004 t. 1 nr 1, s. 17–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wulkany, krainy geograficzne, wysokogórskie masywy i płaskowyże, jeziora, źródła termalne

  keywords: lakes, volcanoes, geographical regions , high-mountain massifs and elevated plains, thermal springs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Macierzystość warstw menilitowych i rozwój procesów ropotwórczych w przygranicznej strefie jednostki skolskiej i borysławsko-pokuckiej polskich i ukraińskich Karpat zewnętrznych[Source rock evaluation of Menilite Shales and development of oil-prone processes in near-border zone of Skole and Borislav-Pokuttya units of the Polish and Ukrainian parts of the Outer Carpathians] / Paweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Jurij V. Koltun, Dariusz WIĘCŁAW, Jan KUŚMIEREK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Morfotektonika przełomów Solinki i Wetlinki w świetle badań terenowych i interpretacji zdjęć lotniczych (Bieszczady Wysokie)Morphotectonics of the Solinka and Wetlinka water gaps in the light of field studies and interpretation of aerial photographs (High Bieszczady Mts) / Jan KUŚMIEREK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2005 t. 31 z. 2, s. 225–242. — Bibliogr. s. 240–242, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rl0038c.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2005-02/Geologia_2005_2_05.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, neotektonika, analiza morfostrukturalna, metody morfometryczne, dorzecze Sanu

  keywords: Flysch Carpathians, neotectonics, morphostructural analysis, morphometric methods, San basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Najgłębszy na świecie odwiert badawczy „Kolskaja swierchgłubokaja” (12262 m) – przegląd rezultatów naukowych i charakterystyka anizotropii prekambryjskiej skorupy ziemskiejKola Superdeep Well VSD-3, the world's deepest bore-hole (12,262 m) : review of scientific results and characteristics of anisotropy of the Precambrian Earth crust / Jan KUŚMIEREK, Artur Marcinkowski // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2004 t. 1 nr 1, s. 35–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: budowa skorupy ziemskiej, subprowincja kolska, wyniki pomiarów laboratoryjnych, interpretacja badań, geofizycznych, technologia wiercenia

  keywords: drilling technology, earth crust structure, Kola subprovince, results of laboratory measurements, interpretation of geophysical data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Od podnóży Himalajów do Karakorum[From the foot of Himalayas to Karakorum] / Jan KUŚMIEREK // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2004 t. 105 nr 4–6, s. 136–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Organic geochemical study of the Oligocene Menilite Shales between Sanok and Stryi (Polish and Ukrainian Carpathians) / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej KOTARBA, Yuriy Koltun, Jan KUŚMIEREK, Miroslav Pavlyuk, Ihor Dudok // W: “Problemi geologìï ta naftogazonosnostì Karpat” : mìžnarodna naukova konferencìâ : do 100-rìččâ vìd dnâ narodžennâ člen-korespondenta NAN Ukraïni Mikoli Romanoviča Ladižens'kogo ta 55-rìččâ Ìnstitutu geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni : L'vìv [26–28 veres. 2006 r.] : tezi dopovìdej / redkol. M. Ì. Pavlûk [et al.] ; Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin, Naukova rada z problemi “Geologìâ ì geohìmìâ gorûčih kopalin”, Ukraïns'kij nacìonal'nij komìtet Karpato-Balkans'koï geologìčnoï asocìacìï. — L'vìv : Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni, 2006. — S. 289–291. — Bibliogr. s. 290–291

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pionowa zmienność wskaźników macierzystości warstw menilitowych w wybranych profilach wschodniej części polskich Karpat zewnętrznychPerpendicular changeability of source-rock indices of the Menilite Beds in selected profiles of the eastern part of Polish Outer Carpathians / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Jan KUŚMIEREK, Adam KOWALSKI, Grzegorz MACHOWSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 455–460. — Bibliogr. s. 460, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Polsko-ukraińska współpraca w prospekcji naftowej transgranicznej strefy Karpat: perspektywy i zamierzeniaPolish-Ukrainian cooperation in prospecting for petroleum in the transfrontier zone of the Carpathians: purposes and perspectives / Marek CAPIK, Wojciech GÓRECKI, Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Oleg Karpash, Aleksey Karpenko, Valeriy Omelchenko, Zbigniew Machula // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 103–108. — Bibliogr. s. 107–108. — Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH : streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 06. 05. 2005 r.–02. 06. 2006 r. / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : PAN IGSMiE, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pomiarowo-interpretacyjne innowacje w bezpośrednich badaniach szczelinowatości serii ropogazonośnych: w profilach odwiertów i odsłonięć powierzchniowychMeasurement and interpretation innovations for direct investigation of fracturing in oil- and gas-bearing series within sections of boreholes and surface exposures / Jan KUŚMIEREK, Grzegorz MACHOWSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2004 R. 60 nr 4, s. 190–201. — Bibliogr. s. 200–201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Problem identyfikacji strukturalnej jednostek perykarpackich w strefie sigmoidy przemyskiejProblem of structural identification of peri-Carpathian units in the area of the Przemyśl Sigmoid / Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Urszula Baran, Krzysztof Pieniądz, Monika SZCZYGIEŁ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 96–97. — Bibliogr. s. 97. — Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH : streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 06. 05. 2005 r.–02. 06. 2006 r. / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : PAN IGSMiE, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sejsmiczne odwzorowanie stylu tektonicznego centralnego synklinorium Karpat w rejonie Krosno–BeskoSeismic imaging of the tectonic style of the Central Carpathian Synclinorium in the Krosno–Besko area / Jan KUŚMIEREK, Grzegorz MACHOWSKI, Urszula Baran // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 513–518. — Bibliogr. s. 517, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sejsmogeologiczna interpretacja tektoniki karpackich struktur ropogazonośnych (przykłady z rejonu jasielsko-krośnieńskiego)Seismogeological interpretation of the tectonics of Carpathian oil – and gas-bearing structures (examples from the Jasło-Krosno area) / Jan KUŚMIEREK, Grzegorz MACHOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Urszula Baran // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 567–572. — Bibliogr. s. 572, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Skalowanie jedno- i dwuwymiarowych modeli ekspulsji węglowodorów według progowych nasyceń skał macierzystychScaling of one- and two-dimensional hydrocarbon expulsion models based on source rock expulsion threshold values / Dariusz BOTOR, Paweł KOSAKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2002 t. 50 nr 1, s. 72–77. — Bibliogr. s. 77, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: