Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Herzig, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9545-4886 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7004192444

PBN: 5e709207878c28a04738ed2a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Badania współczynnika filtracji glin i iłów na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego[Research of hydraulic conductivity of clays and loams in the area of the Wielkopolski National Park] / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Janusz HERZIG // W: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych : X [dziesiąte] ogólnopolskie sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego : 8–10 września 1999 / Kampinowski Park Narodowy ; Wojskowa Akademia Techniczna. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania współczynnika filtracji utworów pólprzepuszczalnych w piezometrachResearch of hydraulic coductivity coefficient of aquitards in piezometers / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Janusz HERZIG, Jadwiga SZCZEPAŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 3, s. 91–106. — Bibliogr. s. 105, Summ.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, badania terenowe, współczynnik filtracji, utwory półprzepuszczalne

  keywords: laboratory research, field research, aquitards, hydraulic conductivity coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnychResearch of coefficient of hydraulic conductivity of aquiotards / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Janusz HERZIG, Jadwiga SZCZEPAŃSKA ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. — Poznań ; Kraków : Wydawnictwo Sorus, 1999. — 99, [2] s.. — Bibliogr. s. 97–99, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych w cylindrachResearch of hydraulic conductivity coefficient of aquitards in cylinders / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Janusz HERZIG, Jadwiga SZCZEPAŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 3, s. 107–123. — Bibliogr. s. 122, Summ.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, badania terenowe, współczynnik filtracji, utwory półprzepuszczalne

  keywords: laboratory research, field research, aquitards, hydraulic conductivity coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznychEngineering-geological characteristic of the Kraków area subsoil, including historical deposits / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Janusz HERZIG // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 57–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: podłoże gruntowe, właściwości gruntów, iły trzeciorzędowe, grunty czwartorzędowe, warunki posadowienia

  keywords: subsoil, soil properties, Tertiary clays, Quaternary soils, building conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geologiczno-inżynierska charakterystyka głównych powierzchni strukturalnych (stref kontaktowych) w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnegoGeological engineering characteristics of main structural surfaces (contact zones) in the overlay of selected lignite deposits / Stanisław RYBICKI, Janusz HERZIG, Robert KACZMARCZYK, Marek Tylikowski // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 1, s. 106–120. — Bibliogr. s. 119–120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Health risk assessment resulting from the presence of \em{Legionella} bacteria in domestic hot water in public buildings – the results of a pilot study / Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR, Aneta Chochorek, Mateusz Kołodziej, Anna Mika, Arkadiusz Krawiec, Janusz HERZIG // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2021 vol. 47 iss. 1, s. 41–52. — Bibliogr. s. 50–52, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-06. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/3999/2602

 • keywords: tap water, Legionella pneumophila, public buildings, quantitative microbial risk assessment, risk matrix

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2021.47.1.41

9
 • Prędkość migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji glin i iłówThe velocity of contaminant transport through unsaturated zone of glacial till and Tertiary clay / Janusz HERZIG // W: Prędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie badań polowych i laboratoryjnych : projekt badawczy KBN nr 9T 12B 012 10 = The velocity of contaminant transport through unsaturated zone from field and laboratory experiments / red. Antoni S. Kleczkowski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 15–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego KWB „Turów” mieszaniną gruntów nadkładu i popiołów elektrownianych – problemy geotechniczne i środowiskoweApplication of overburden soils and fly ash mixture for remedation of the open-pit “Turów” – geotechnical and environmental problems / Stanisław RYBICKI, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Janusz HERZIG // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2005 R. 47 nr 6, s. 58–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Research of hydraulic conductivity coefficient of aquitards in cylindersBadania współczynnika filtracji utworów połprzepuszczalnych w cylindrach / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Janusz HERZIG // Geologos ; ISSN 1426-8981. — 2003 [nr] 6, s. 151–167. — Bibliogr. s. 166–167, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sprawozdanie z projektu badawczego KBN nr 9 T12B 008 10 p.t.: Właściwości deformacyjne i filtracyjne zwałowanych gruntów spoistych z uwzględnieniem procesu konsolidacji w aspekcie ich budowlanego wykorzystania[Deformation and filtration properties of dump cohesive soils with regard to process of consolidation and practical use] / kier. projektu Henryk WOŹNIAK ; zespół badawczy: Stanisław RYBICKI, Janusz HERZIG, Paweł Lenduszko ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. — Kraków : AGH, 1999. — IX, 112 s.. — Bibliogr. s. 111–112.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Symulacja naprężeń oraz prognoza osiadań w podłożu projektowanego składowiska odpadów komunalnych „Barycz III”Stress simulation and settlement prediction of subsoil beneath the municipal landfill “Barycz III” (southern Poland) / Mariusz CZOP, Janusz HERZIG, Tomasz Kotowski // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 t. 49 nr 11, s. 1060–1066. — Bibliogr. s. 1066, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Terenowe badania szybkości migracji zanieczyszczeń w nienasyconych gruntach spoistychThe velocity of contaminant transport through unsaturated cohesive soils from field experiments / Janusz HERZIG, Stanisław RYBICKI // W: Aktualne problemy geologiczno-inżynierskich badań podłoża budowlanego i zagospodarowania terenu : materiały seminaryjne z okazji 80 rocznicy urodzin i 60-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Witolda Cezariusza Kowalskiego : (Warszawa,10 listopada 1999) / red. Ryszard Kaczyński, Helena Pustuła, Jerzy Liszkowski. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe S. C., 2000. — S. 67–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Właściwości filtracyjne popiołów i odpadów górniczych w aspekcie ich wykorzystania jako barier izolacyjnychThe hydraulic conductivity of the fly-ashes and the coal mine spoils in aspect using them as insulating barriers / Janusz HERZIG, Beata KLOJZY, Antoni MALCZYK // W: Współczesne problemy hydrogeologii : VIII sympozjum : Poznań–Kiekrz 4–6 września 1997, T. 8 / red. Józef Górski, Ewa Liszkowska. — Wrocław : WIND, [1997]. — S. 229–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Właściwości fizykomechaniczne wybranych gruntów spoistych ze zboczy wyrobiska KWB „Bełchatów”Physical and mechanical properties of cohesive soils from the slope of the working in the Brown Coal Mine “Bełchatów” / Aleksandra BORECKA, Janusz HERZIG, Robert KACZMARCZYK, Henryk WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo ; ISSN 1730-6752. — 2006 z. 28 t. 1, s. 39–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Summ.. — Artykuł był prezentowany na XIV krajowej konferencji mechaniki gruntów i inżynierii geotechnicznej Polskiego Komitetu Geotechniki : Augustów 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Właściwości gruntów nienasyconych / red. B. Grabowska-Olszewska ; aut. B. Grabowska-Olszewska [et al.]. - Warszawa 1998[Features of unsaturated soils] / Rec. Janusz HERZIG, Stanisław RYBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 vol. 47 no. 9, s. 794

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ zanieczyszczeń organicznych na przepuszczalność gruntów spoistychThe impact of organic pollutants on the hydraulic conductivity of cohesive soils / Janusz HERZIG, Jadwiga SZCZEPAŃSKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa–Kielce 15–17 września 1999, T. 9 / red. Stefan Krajewski, Andrzej Sadurski ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 1999. — ISBN10: 8386986409. — S. 113–117. — Bibliogr. s. 116–117, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ zanieczyszczeń organicznych na zmiany przepuszczalności mineralnych barier izolujących składowiska odpadówThe effect of organic pollutants on the hydraulic conductivity of clayey barrier systems for waste dumps / Janusz HERZIG, Jadwiga SZCZEPAŃSKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wyniki badań terenowych i laboratoryjnych współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych na przykładzie glin czwartorzędowych i iłów trzeciorzędowych z okolic PoznaniaThe results of the in situ and laboratory investigations of the filtration coefficient of the aquitard formations on the example of quaternary clays and tertiary silts from in the vicinity of Poznań / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Janusz HERZIG // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa–Kielce 15–17 września 1999, T. 9 / red. Stefan Krajewski, Andrzej Sadurski ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 1999. — ISBN10: 8386986409. — S. 223–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zmiany współczynnika filtracji gruntów spoistych pod wpłwem zanieczyszczeń organicznychThe changes of the hydraulic conductivity of soil barriers under the influence of organic pollutants / Janusz HERZIG, Jadwiga SZCZEPAŃSKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : VIII sympozjum : Poznań–Kiekrz 4–6 września 1997, T. 8 / red. Józef Górski, Ewa Liszkowska. — Wrocław : WIND, [1997]. — S. 451–453. — Bibliogr. s. 453, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: