Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Wysowska, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-koś


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9239-0477 orcid iD

ResearcherID: GKF-9952-2022

Scopus: 57211663100

PBN: 60c2fce19543c7233654344e





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • A model-based approach to risk evaluation and the assessment of protection provided by water intake and treatment systems / Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA // Journal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8993. — 2022 vol. 23 iss. 7, s. 284-298. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.jeeng.net/pdf-150272-76072?filename=A%20Model_Based%20Approach%20to.pdf [2022-05-31]. — Bibliogr. s. 296-298, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-01. — E. Wysowska - dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi Spółka z o. o. w Nowym Sączu

  orcid iD
 • keywords: metals, organic compounds, microbiological pathogens, variability of health risk, safety of public water distribution systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12911/22998993/150272

2
 • Analysis of natural vulnerability of groundwater intakes to migration of surface pollutants based on a selected part of the Dunajec River basin / Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA, Grzegorz Nikiel // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2020 vol. 29 no. 4, s. 2925–2934. — Bibliogr. s. 2933–2934, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-26. — E. Wysowska - pierwsza afiliacja: Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o., Nowy Sącz. — tekst: http://www.pjoes.com/pdf-111441-49499?filename=Analysis%20of%20Natural.pdf

  orcid iD
 • keywords: environmental risk, DRASTIC, pollutant, natural vulnerability of groundwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15244/pjoes/111441

3
4
 • Assessment of health safety related to inhalation of volatile organic compounds present in fumes of water delivered through the public distribution system / Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2022 vol. 270, s. 206–216. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: organic compounds, inhalation, risk index, potable water, safety of water intake and distribution systems, carcinogenic and non‑carcinogenic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2022.28781

5
 • Bacteriological health threats to water in home wells / Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Alicja KICIŃSKA // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ ta monìtoring : materìali 3-ï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 23-25 žovtnâ 2019 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-966-941-328-4. — S. 112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — E. Wysowska - dod. afiliacja: „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o. o., Nowy Sącz, Polska

 • keywords: water quality, health protection, dug wells, bacteriological pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Bakteriologiczne zagrożenia zdrowotne wody w przydomowych studniach na terenie SądecczyznyBacteriological health threats to water in home wells in the Nowy Sącz area / Ewa WYSOWSKA // W: Bezpieczeństwo środowiskowe i ochrona zdrowia'2019 : II międzynarodowa konferencja naukowa : 2-3 lipca 2019, Racławice : streszczenia wykładów plenarnych referatów i posterów : program konferencji = Environmental safety and health protection '2019 : II international scientific conference / red. merytoryczna Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, [2019]. — S. 25. — Tekst pol.-ang.. — Dod. afiliacja autorki: „Sądeckie Wodociągi” Spółka z o. o. w Nowym Sączu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeńCritical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa WYSOWSKA. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — 49 s.. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę – założenie oraz dobór rozwiązań informatycznych i sprzętowychIntelligent (critical) infrastructure of water supply network for collective water supply systems – assumption and selection of it and hardware solutions / Piotr MAŁKA, Krzysztof Gaska, Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 14–15. — Tekst pol.-ang.. — P. Małka, E. Wysowska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — E. Wysowska – dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Intelligent infrastructure (critical) of the water supply network for collective water supply systems – a case study / Piotr MAŁKA, Krzysztof Gaska, Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Józef Ciuła // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2022 vol. 274, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — The article was presented during the II international scientific and technical conference “Critical infrastructure of cities”, October 6–8, 2021, Rytro, Poland. — E. Wysowska - dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi, Nowy Sącz

  orcid iD
 • keywords: critical infrastructure, intelligent water supply network, cybersecurity of ICT system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2022.28917

12
 • Minerals in tap water and bottled waters and their impact on human health / Ewa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska, Alicja KICIŃSKA // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2022 vol. 259, s. 133-151. — Bibliogr. s. 150-151, Abstr.. — Presented at the 2nd international conference on Critical Infrastrcture of Cities (CIC 2021), 6–8 October 2021, Rytro, Poland. — E. Wysowska - dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi Spółka z o. o. w Nowym Sączu

  orcid iD
 • keywords: bottled water, tap water, health safety, microelements and ultratrace elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2022.28437

13
 • Mobilne laboratorium, jako narzędzie wspomagające bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodęMobile laboratory as a tool supporting the safety of collective water supply systems / Kazimierz Kudlik, Ewa WYSOWSKA // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 17. — Tekst pol.-ang.. — E. Wysowska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Obecność pozostałości leków niesteroidowych i nonyfenoli w środowisku wodnym południowej Polski[Presence of residues of non-steroidal drugs and nonylphenols in the water environment of southern Poland] / E. WYSOWSKA, I. Wiewiórska, A. KICIŃSKA // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference : 20–22 October, 2021, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ, monìtoring : IV mìžnarodna naukovo-tehnìčna konferencìâ : 20–22 žovtnâ 2021 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic National University, 2021. — S. 199. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://zwus.pol.lublin.pl/proceedings2021.pdf [2021-11-09]. — E. Wysowska – dod. afiliacja: „Sądeckie Wodociągi” Spółka z o. o., Nowy Sącz

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena toksyczności i zagrożenia bakteriologicznego wody do celów pitnych na przykładzie ujęć w Beskidzie SądeckimAssessment of the toxicity and bacteriological risk of drinking water on the example of intakes in Beskid Sądecki / WYSOWSKA Ewa, Wiewiórska Iwona // W: „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa Krajowa Konferencja Bioindykacyjna (KKB-10) : Gdańsk, 15–17.09.2021 : streszczenia / red. Maciej Tankiewicz, Paweł Wierzba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny], [2021]. — e-ISBN: 978-83-65098-84-9. — S. 14–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.bioindykator.pl/images/KKB-10/AbstraktyKKB-10.pdf [2021-09-21]. — Tekst pol.-ang.. — E. Wysowska – dod. afiliacja: „Sądeckie Wodociągi” Spółka z o. o., Nowy Sącz

 • słowa kluczowe: ekologiczne systemy wczesnego ostrzegania, toksyczność wody, zagrożenie bakteriologiczne wody, bakterie luminescencyjne

  keywords: ecological early warning systems, water toxicity, bacteriological risk of water, luminescent bacteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pewność i rzetelność badań naukowychConfidence and reliability of scientific research / Alicja KICIŃSKA, Ewa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 21. — Tekst pol.-ang.. — A. Kicińska, E. Wysowska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — E. Wysowska – dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Składniki mineralne w wodzie wodociągowej i w wodach butelkowanych oraz ich wpływ na zdrowie ludziMinerals in tap water and bottled waters and their impact of human health / Ewa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska, Alicja KICIŃSKA // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 25–26. — Tekst pol.-ang.. — A. Kicińska, E. Wysowska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — E. Wysowska – dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Zagrożenia środowiskowe wynikające z obecności pozostałości wybranych farmaceutyków i mikroplastików w wodzieThreats of environments resulting from the presence of residues of selected pharmaceuticals and microplastic in water / Iwona Wiewiórska, Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 32. — Tekst pol.-ang.. — E. Wysowska, A. Kicińska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — E. Wysowska – dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: