Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Wójtowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Application of yttria stabilised zirconia nanopowder processed with the Polymer Induced Colloid Aggregation technique for sintering / Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 216. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Poster w ramach: Theme B: Innovative procesing and synthesis

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania nad aglomeracją proszku tlenku cyrkonu (IV) stabilizowanego wapniem przy zastosowaniu metody PICA w środowisku zasadowymThe research on aggregation of calcia stabilized zirconia by PICA method in the alkaline environment / WÓJTOWICZ B., PYDA W., Miodoński R. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ceramika Ca-TZP odporna na starzenieCa-TZP ceramics resistant to aging / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Marian RĄCZKA, Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Glicerol jako tani zamiennik poli(alkoholu winylowego) w nieklasycznej krystalizacji tlenku cyrkonuGlycerol as a cheap substitute of poly(vinyl alcohol) in nonclassical crystallization of zirconia / Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Glycols as a cheap substitutes for polymers in nonclassical crystallization of zirconia / WÓJTOWICZ Bartosz, PYDA Waldemar // W: ISHA 2016 [Dokument elektroniczny] : the 5\textsuperscript{th} International Solvothermal and Hydrothermal Association conference : January 17–20, Taiwan : abstracts / International Solvothermal and Hydrothermal Association ; National Cheng Kung University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: zirconia, non classical crystallization, mesocrystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • High CaO content zirconia powder from hydrothermal processing / Anna ŁABUZ, Waldemar PYDA, Radosław LACH, Bartosz WÓJTOWICZ // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2016 vol. 40 n. 1–2, s. 79–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr., Rés.. — 17th international French-Polish seminar on Reactivity of solids

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3166/acsm.40.79-86

7
 • High $CaO$ zirconia solid solutions from hydrothermal processing : [abstract] / Waldemar PYDA, Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Bartosz WÓJTOWICZ // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]

 • keywords: ZrO2, CaZrO3, CaO, hydrothermal crystallization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of HPMC addition on hydrothermal crystallization of zirconium oxide / B. WÓJTOWICZ, W. PYDA, J. Morgiel // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 31, poz. A8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of the powder morphology on properties of the OE-PICA hierarchic granulesWpływ morfologii proszku na właściwości granulatów hierarchicznych otrzymanych metodą OE-PICA / Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 110–115. — Bibliogr. s. 115, Abstr.

 • słowa kluczowe: spiekanie, granule, PICA, proszek, ZrO2

  keywords: sintering, granules, PICA, powder, ZrO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of two-step sintering on microstructure evolution and mechanical properties of alumina-nanozirconia compositesWpływ spiekania dwuetapowego na ewolucję mikrostruktury i właściwości mechaniczne kompozytów tlenek glinu–tlenek cyrkonu / Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2012 R. 12 nr 2, s. 132–137. — Bibliogr. s. 136–137. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/10_2012_t2_WojtowiczPyda.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, właściwości mechaniczne, kompozyt, spiekanie dwuetapowe, ZTA

  keywords: mechanical properties, microstructure, composite, two-step sintering, ZTA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of zirconium dioxide precursor on its hydrothermal crystallization in the presence of selected polymers / B. WÓJTOWICZ, W. PYDA // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Manufacturing and properties of $4Ca-TZP$ ceramics for biomedical applications / ŁABUZ Anna, LACH Radosław, WÓJTOWICZ Bartosz, PYDA Waldemar // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 02246. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mikrostruktura i przewodnictwo jonowe tetragonalnej odmiany dwutlenku cyrkonu otrzymanego z proszków syntezowanych metodą hydrotermalnąMicrostructure and ionic conductivity of tetragonal zirconia prepared using powders synthesized by hydrothermal method / OBAL K., WÓJTOWICZ B., WYRWA J., ADAMCZYK A., PĘDZICH Z., BRYLEWSKI T., RĘKAS M. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mikrostruktura i właściwości mechaniczne tetragonalnego ditlenku cyrkonu $3Y-TZP/0,5\% mol Al_{2}O_{3}$ otrzymanego z proszków 3-YSZ preparowanych metodami współstrącania oraz hydrotermalnąMicrostructure and mechanical properties of $3Y-TZP/0,5\% mol. Al_{2}O_{3}$ tetragonal zirconia prepared using 3-YSZ powders synthesized via the co-precipitation and hydrothermal methods / Katarzyna OBAL, Bartosz WÓJTOWICZ, Michał BOBRUK, Zbigniew PĘDZICH, Tomasz BRYLEWSKI, Mieczysław RĘKAS // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Nieklasyczna krystalizacja tlenku cyrkonuNonclassical crystallization of zirconia / WÓJTOWICZ B., PYDA W. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nonclassical crystallization of the zirconium dioxide and its derivatives in the presence of selected polymers in hydrothermal conditions : [abstract] / Waldemar PYDA, Jerzy Morgiel, Bartosz WÓJTOWICZ // W: ICFPAM 2013 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials : 8–13 December 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Auckland : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Preparation and densification behaviour of calcium oxide fully stabilized zirconia nanopowders / A. ŁABUZ, W. PYDA, B. WÓJTOWICZ // W: Second international conference for students and young scientists on Materials processing science [Dokument elektroniczny] : Tbilisi, 10–13 October 2012, : programme and book of manuscripts / ed. Zviad Kovziridze ; Georgian Technical University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : GTU, [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 41–46. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 45–46, Res.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Processing and properties of $Ca-TZP$ nanoceramics for biomedical applicationsWytwarzanie i właściwości nanoceramiki $Ca-TZP$ do zastosowań biomedycznych / ŁABUZ A., LACH R., WÓJTOWICZ B., PYDA W. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Processing and properties of C-TZP nanoceramics for biomedical applications / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 281. — Workshop on Contemporary bioceramics : Kraków, September 12\textsuperscript{th}, 2016

 • keywords: mechanical properties, phase composition, Ca-TZP, nanoceramics, low temperature degradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Some mechanical properties of unstabilised zirconia nanostructured sinters delivered by two step sintering / B. WÓJTOWICZ, W. PYDA, A. ŁABUZ // W: Second international conference for students and young scientists on Materials processing science [Dokument elektroniczny] : Tbilisi, 10–13 October 2012, : programme and book of manuscripts / ed. Zviad Kovziridze ; Georgian Technical University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : GTU, [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 30–35. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 35, Res.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Synthesis of silicon carbide using shungite / PICHÓR Waldemar, GUBERNAT Agnieszka, LACH Radosław, ZIENTARA Dariusz, Springwald Maria, WÓJTOWICZ Bartosz // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 01736. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Tetragonalny ditlenek cyrkonu $3Y-TZP/0,5\% mol. Al_{2}O_{3}$ jako elektrolit stałotlenkowy w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC na podłożu anodowym$3Y-TZP/0,5\% mol. Al_{2}O_{3}$ tetragonal zirconia as a solid electrolyte for anode-supported intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFC) / Mariusz Krauz, Katarzyna OBAL, Ryszard Kluczowski, Michał Kawalec, Bartosz WÓJTOWICZ, Zbigniew PĘDZICH, Tomasz BRYLEWSKI, Mieczysław RĘKAS // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: