Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Gąciarz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8443-4882 połącz konto z ORCID

ResearcherID: G-5454-2010

Scopus: 56239291500

PBN: 5e70920b878c28a04738f05e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • Badania nad sytuacją i systemem wsparcia osób niepełnosprawnych w PolsceResearch into the situation and support system for disabled people in Poland / [wykonawca] Barbara GĄCIARZ // W: Innowator AGH : osiągnięcia naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie = AGH UST Innovator : achievements of researchers at the AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland / red. Zbigniew Kąkol, Barbara Jezierska, Weronika Szewczyk ; tł. Grzegorz Kłopotowski. — Kraków : Dział Informacji i Promocji. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2014. — ISBN: 978-83-7464-751-9. — S. 91. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dialog społeczny po polsku – fikcja czy szansa[Social dialogue in Polish style – fiction or opportunity] / Barbara GĄCIARZ, Włodzimierz Pańków ; Instytut Spraw Publicznych. — Warszawa : ISP, 2001. — 170, [4] s.. — ISBN10: 83-88594-26-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dynamika zbiorowych stosunków pracy w wybranych działach przemysłu i sekcjach usług publicznych[Dynamics of collective work relationships in selected industry sections and public services sectors] / Barbara GĄCIARZ // W: Rozpad bastionu? : związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej / Juliusz Gardawski, Barbara Gąciarz, Andrzej Mokrzyszewski, Włodzimierz Pańków ; Instytut Spraw Publicznych. — Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1999. — S. 209–246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effective strategies in direct privatization / Włodzimierz Pańków, Barbara GĄCIARZ // W: Direct privatization : investors, managers, employees / ed. Maria Jarosz. — Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1999. — S. 137–149. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • From disequilibrium between social partners toward disturbances on the labor market / Barbara GĄCIARZ, Włodzimierz Pańków // W: Economy in changing society: consumptions, markets, organizations and social policies / ed. Maria Nawojczyk. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2011. — ISBN: 978-1-4438-2699-0 ; ISBN10: 1-4438-2699-5. — S. 117–135. — Bibliogr. s. 134–135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Industrial relations in Poland: from social partnership to enlightened paternalism? / Włodzimierz Pańków, Barbara GĄCIARZ // W: Poland into the new millennium / eds. George Blazyca, Ryszard Rapacki. — Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2001. — (Economies and Societies in Transition). — ISBN10: 184064639X. — S. 72–90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Instytucje a przygotowanie zawodowe młodych osób niepełnosprawnych[Institutions and vocational training of disabled people] / Barbara GĄCIARZ // W: Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia / pod red. Ewy Giermanowskiej. — Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. — ISBN: 978-83-89817-07-5. — S. 169–196. — Dod. afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Instytucjonalizacja samorządności : aktorzy i efekty[Institualization of local government : actors and outcomes] / Barbara GĄCIARZ. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2004. — 341 s.. — Bibliogr. s. 332–341. — ISBN10: 83-7388-022-4. — Praca wykonana w ramach projektu badawczego finansowego przez KB "Procesy instytucjonalizacji samorządności regionalnej i lokalnej w Polsce" 1 H02E02218

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń : raport z badań[Social integration and occupational activation of disabled people living in small towns and countryside] / Barbara GĄCIARZ, Antonina Ostrowska, Włodzimierz Pańków. — [Warszawa] : IFiS PAN, 2008. — 205 s.. — ISBN: 978-83-60302-54-5. — Publikacja została opracowana na podstawie monograficznych badań jakościowych przeprowadzonych w II półroczu 2007 r. przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jako wyzwanie dla nauki i praktyki społecznej : wprowadzenieIntegration of disabled persons as a challenge to science and social practice : introduction / Barbara GĄCIARZ // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 7–14. — Bibliogr. s. 14. — Dod. afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Internetowe grupy wsparcia pomostem do normalnego życia? : alternatywne formy uczestnictwa społecznego[Support groups in the Web as a bridge to normal life? : alternative forms of social participation] / Barbara GĄCIARZ, Paweł Rozmus // W: Agora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-047-1. — S. 239–249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Klimat społeczny w polskich zakładach pracy: tendencje i rezultaty transformacji ustrojowejSocial climate in the Polish working places: tendencies and effects of the systematic transformation / Barbara GĄCIARZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management ; ISSN 0137-5466. — 2000 nr 3, s. 23–39. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kultura niepełnosprawności vs niepełnosprawność jako kultura : wykluczenie i integracja jako funkcje kulturowej interpretacji niepełnosprawnościCulture of disability vs disability as culture : exclusion and integration as functions of cultural interpretation of disability / Barbara GĄCIARZ, Ewa MIGACZEWSKA // W: Obraz choroby w dyskursie kulturowym / pod red. Anny MAŁECKIEJ, Jacka DĘBICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66364-17-2. — S. 225–232. — Bibliogr. s. 231–232

 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, kulturowa interpretacja, debata publiczna, inkluzja, ekskluzja

  keywords: disability, exclusion, inclusion, cultural interpretation, public debate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Lokalne instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe jako aktorzy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych : diagnoza i rekomendacjeLocal self-government institutions and NGOs as actors in the support system for disabled persons – diagnosis and recommendations / Barbara GĄCIARZ // Trzeci Sektor : kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego ; ISSN 1733-2265. — 2009 nr 16, s. 9–16. — Streszcz., Abstr.. — Dod. afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Lokalność : nowe ścieżki partycypacji obywatelskiej[Locality : new paths of civic participation] / Barbara GĄCIARZ // W: Lokalne, narodowe i inne... : księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej / pod red. Piotra Bindera. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014. — ISBN: 978-83-7683-084-1. — S. 83–107. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metropolia jako rynek pracy w dobie intensywnych zmian społeczno-ekonomicznych[Metropolis as labor market in era of intensive socio – economic changes] / Barbara GĄCIARZ // W: Sprostać zmianom : szkice o powinnościach współczesnej socjologii / pod red. Krystyny Slany i Zygmunta Seręgi. — Kraków : Zakład Wydawniczy $\gg NOMOS\ll$, 2009. — ISBN: 978-83-60490-93-8. — S. 140–160. — Dod. afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Między deklaracjami równego traktowania a realiami wykluczenia : polityka wobec niepełnosprawności jako przejaw dysfunkcji sfery publicznejBetween the declarations of equal treatment and the realities of exclusion: disability policy as a manifestation of dysfunction in the public sphere / Barbara GĄCIARZ // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2017 nr 4, s. 95–118. — Bibliogr. s. 116–117, Summ.. — tekst: http://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2017_nr4_s.95_118.pdf

 • słowa kluczowe: emancypacja, niepełnosprawność, polityka publiczna, podmiotowość

  keywords: emancipation, disability, public policy, empowerment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej[The social model of disability as a foundation for changes in social policy] / Barbara GĄCIARZ // W: Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0555). — ISBN: 978-83-7464-701-4. — S. 17–43. — Bibliogr. s. 41–43. — Dod. afiliacja: IFiS PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej[Disabled students in an academic community : sources of successes and defeats in a social integration and professional activity] / pod red. Barbary GĄCIARZ. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2010. — 294 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7683-018-6. — Dod. afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Niepełnosprawność a instytucje: w kierunku inteligentnej polityki społecznej[Disability and institutions: towards an intelligent social policy] / Barbara GĄCIARZ, Seweryn RUDNICKI, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Polscy niepełnosprawni : pomiędzy deklaracjami a realiami / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-845-5. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nowe technologie informatyczne: szansa i wyzwanie dla edukacjiNew information technologies: the opportunity and challenge for education processes / Barbara GĄCIARZ // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 523–527. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Od państwa opiekuńczego do społeczeństwa opiekuńczego : dylematy wokół partycypacji obywateli na przykładzie polityki społecznej wobec niepełnosprawnosciFrom welfare state to welfare society : dillemas around citizens participation in shaping social policies / Barbara GĄCIARZ, Tomasz PIRÓG // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 85–106. — Bibliogr. s. 103–106, Summ.. — B. Gąciarz – dod. afiliacja: Polska Akademia Nauk. — tekst: http://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2014_nr_2_str85_106.pdf

 • słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, niepełnosprawność, model wielosektorowy polityki społecznej, społeczeństwo opiekuńcze

  keywords: welfare society disability, non governmental organizations, multi-sector model of social policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych[Disable people in Poland in 90's] / Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska, Barbara GĄCIARZ ; Instytut Spraw Publicznych. — Warszawa : ISP, 2001. — 191, [6] s.. — Bibliogr. s. [193-194]. — ISBN10: 83-85994-60-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Polityka społeczna wobec niepełnosprawności : zarządzanie problemem czy strategia empowerment?[Social policy towards disability : problem management or strategy of empowerment?] / Barbara GĄCIARZ // W: Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji : w stronę modelu empowerment? / Arkadiusz Karwacki, [et al.]. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. — ISBN: 978-83-231-3977-5. — S. 65–105. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: