Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Ossowski, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgf


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza statystyczna danych geofizycznych metodami tradycyjnymi i inteligencji komputerowejTraditional and computer intelligence statistical analysis of geophysical data / Marcin ZYCH, Andrzej OSSOWSKI // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 143–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przykład z Zapadliska Przedkarpackiego[Calibration of well logs using mineralogical data: example from the Carpathian Foredeep] / Jan Środoń, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowa modeli geochemiczno-mineralogicznych na podstawie danych uzyskiwanych z zaawansowanych metod geofizyki jądrowej, Cz. 1[Creation of geochemical and mineralogic rock models using the advanced methods of nuclear well logging, Pt. 1] / Urszula Woźnicka (koordynator) ; współaut. Teresa Cywicka-Jakiel, Andrzej Drabina, Dominik Dworak, Grzegorz Tracz, Krzysztof Drozdowicz z zespołem, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, [et al.]. — Kraków : IFJ, 2008. — 14 s.. — (Raport / Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ; nr 2008/AP). — Tryb dostępu: https://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/162 [2009-06-17]. — Bibliogr. s. 14, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Mineral composition and petrophysical parameters evaluation from well logging data: Carpathian Foredeep example / Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Jan Środoń // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 192. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modeling electrical field distribution in layered geological rock formations with a borehole using the Coulomb charges method / Adam CICHY, Andrzej OSSOWSKI // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2015 vol. 63 no. 5, s. 1244–1255. — Bibliogr. s. 1255, Abstr.

 • keywords: apparent resistivity, Coulomb charges method, lateral device, normal device

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-014-0253-2

7
 • Modelowanie odpowiedzi sterowanych sond do profilowania oporności w zróżnicowanych ośrodkach geologicznych dla poprawienia wyznaczania oporności rzeczywistej warstwModeling of laterolog response in various geological formations for resistivity corrections / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Andrzej OSSOWSKI // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 377–383. — Bibliogr. s. 382–383, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych : projekt badawczy nr 4 T12B 05629 10.2005–04.04.2008Modelling of variable gas-saturation degree of the pore space on results of acoustic logs and other well logs and seismic wave fields / kierownik projektu: Maria BAŁA ; zespół realizujący prace badawcze: Maria BAŁA, Adam CICHY, Kaja PIETSCH, Urszula Woźnicka, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Andrzej Drabina, Marcin KOBYLARSKI, Katarzyna WITEK, Aneta RZEMIENIARZ, Tomasz DANEK, Joanna KRAWIEC, Maria CICHA, Maria GOŁĘBIOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki. — Kraków : [AGH WGGiOŚ], 2008. — 116 s.. — Bibliogr. s. 113–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Ocena dokładności szacowania koncentracji Si, Ca, i Fe otworową metodą spektrometrii neutron-gamma (SPNG) w warunkach formacji mioceńskiej przedgórza Karpat : streszczenieEvaluation of accuracy of Si, Ca and Fe contents assaying by means of neutron gamma spectroscopy in case of Miocene formation in Carpathian Foredeep : abstract / Teresa Cywicka-Jakiel, Andrzej OSSOWSKI, Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf. dod.: CD, s. 573–574. — Opis częśc. wg okł.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Określenie parametrów fizycznych skał na podstawie profilowań geofizycznych wykonanych prototypową aparaturą otworową[Determination of physical parameters of rocks on the basis of well logging made a prototype apparatus] / Maria BAŁA, Natalia Górecka, Jadwiga JARZYNA, Andrzej OSSOWSKI, Tomasz ZORSKI // W: Ekologia w górnictwie a geofizyka : Ustroń–Zawodzie, 19–21 października 1994 : materiały konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, 1994. — ISBN10: 83-86286-25-3. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Skład mineralny utworów miocenu przedgórza Karpat a ich parametry jądrowe[Nuclear parameters versus mineral composition in Miocene formation of Carpathian Foredeep] / T. Kawiak, A. OSSOWSKI, M. Paszkowski, J. Środoń, T. ZORSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna pt. Geologia–geofizyka–geochemia : techniki integracji dla poszukiwań naftowych : Warszawa, 18 maja 1999 r. / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział Warszawa II [etc.]. — [Warszawa : s. n.], [1999]. — S. 55–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Statystyczna analiza badań laboratoryjnych próbek skalnych dla dwóch otworów wiertniczych przedgórza Karpat: J4 i ChD3 : [streszczenie]Statistic analysis of core laboratory data obtained for J4 and ChD3 holes from Carpathian Foredeep : [abstract] / Andrzej OSSOWSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konf., s. 849. — Tekst pol.-ang. — Dołączony CD-ROM. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20–23.09.2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Szacowanie składu mineralnego i parametrów petrofizycznych skał z pomiarów geofizyki otworowej: przykład z zapadliska przedkarpackiego : streszczenieMineral composition and petrophysical parameters' assaying using well logging data: Miocene formation of Carpathian Foredeep example ; abstract / Andrzej OSSOWSKI, Tomasz ZORSKI, Jan Środoń // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 567. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wybrane problemy dokładności oznaczania koncentracji toru, uranu i potasu dla celów geologicznych metodą spektrometrii gammaSelected problems of accuracy determination of thorium, uranium and potassium concentrations in rocks by natural gamma ray spectrometric method / Andrzej OSSOWSKI, Tomasz ZORSKI // W: Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V konferencja naukowo-techniczna Jubileusz 50-lecia nauczania geofizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, 23 czerwca 1999 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : ARBOR, 1999. — ISBN10: 83-909584-2-2. — S. 223–234. — Bibliogr. s. 234, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wyznaczanie wodonasycenia cienkowarstwowych kompleksów miocenu przedgórza Karpat na podstawie profilowań geofizyki wiertniczej poddanych procedurom dekonwolucjiDetermination of the water saturation in thin beds complexes of Miocene formation in SE Poland on the base of deconvolved geophysical logs / Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Marek Stadtmüller // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 259–264. — Bibliogr. s. 263, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28.09.2000] / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2000. — Opis częściowo wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zagadnienie konstrukcji modeli matematycznych wiążących skład mineralny skał z wielkościami możliwymi do uzyskania przy pomocy pomiarów geofizyki wiertniczej : streszczenieConstruction of mathematical models relating mineral contents of rock to parameters measured and borehole : abstract / Andrzej OSSOWSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 569. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zagadnienie modelu warstw nasyconych węglowodorami i wodą, w świetle odpowiedzi sond gradientowych i potencjałowych w warunkach miocenu autochtonicznegoProblem of models' estimation of hydrocarbon and water-bearing beds problem for the autochtonous Miocene sediments from the point of view of responses of classical gradient and potential tools / Maria BAŁA, Andrzej OSSOWSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. kon., s. 123–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: