Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Jerzy Krawczyk, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004415324

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
2
 • Annual growth sequences and solar activity cycles (examples from subfossil oaks from Southern Poland) / Andrzej J. KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences ; ISSN 0239-7277. — 2003 vol. 51 no. 1, s. 29–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Model entropii dla węglonośnych utworów karbonu górnego Zagłębia Górnośląskiego i próba jego geologicznej interpretacjiThe model of entropy for the Upper Carboniferous coal-bearing formations in the Upper Silesian Coal Basin and an attempt of its geological interpretation / Marek DOKTOR, Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 1, s. 37–47. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-01/Geologia_2010_1_03.pdf

 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, entropia, sukcesja węglonośna, górny karbon

  keywords: entropy, Upper Silesian Coal Basin, upper Carboniferous, coal bearing successions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • O skali czasu i cykliczności w profilach litostratygraficznychAbout the time scale and periodicity in lithostratigraphic profiles / Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 1, s. 57–66. — Bibliogr. s. 65–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rekonstrukcja paleoklimatu Małopolski na podstawie sekwencji przyrostów rocznych dębówReconstruction of paleoclimate on the basis of oak tree-ring sequences (an example from Małopolska, S Poland) / Andrzej Jerzy KRAWCZYK,Marek KRĄPIEC // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 1999 t. 25 z. 4, s. 305–319. — Bibliogr. s. 316–318, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Schwabe solar cycle in tree-ring sequences from the last 4000 years (Southern Poland) / Andrzej J. KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences ; ISSN 0239-7277. — 2003 vol. 51 no. 2, s. 91–97. — Bibliogr. s. 96–97, Summ.

 • keywords: time series, dendrochronology, solar cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sedymentologiczna baza danych – program \emph{GeoKar}Sedimentological database – program \emph {GeoKar} / Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 1, s. 39–49. — Bibliogr. s. 47–49, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sekwencje modalne w analizie profili litologicznych – spojrzenie metodyczneModal sequences in lithological profiles analysis – methodological approach / Marek DOKTOR, Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 1, s. 25–35. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-01/Geologia_2010_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: cykliczność sedymentacji, sekwencje modalne, test permutacyjny

  keywords: cyclicity of sedimentation, modal sequences, statistical permutation test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • The permutation test for testing the statistical significance of the power spectrum estimation in dendrochronological analysis / Andrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Geochronometria : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1733-8387. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2010 vol. 36, s. 23–29. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr.. — tekst: http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_36/Geo36_04.pdf

 • keywords: cyclicity, tree rings, dendrochronological analysis, permutation test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10003-010-0022-4

12
 • TRIAVER – program do zestawiania standardów dendrochronologicznych i wyznaczania lat wskaźnikowychTRIAVER – a program for construction of dendrochronological standards and determination of pointer years / Andrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Sylwan : miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego ; ISSN 0039-7660. — 2011 R. 155 nr 3, s. 212–216. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr.

 • keywords: dendrochronological sequences, chronologies, pointer years

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • {\em TRIFOUR} – program do analizy cykliczności sekwencji dendrochronologicznych{\it TRIFOUR} – a program for cyclicity analysis of dendrochronological sequences / Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2, s. 141–153, [2] k. tabl. złoż.. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-02/Geologia_2006_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: programowanie, dendrochronologia, cykliczność

  keywords: programming, dendrochronology, cyclicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • TRISTAN – program do standaryzacji sekwencji przyrostów rocznychTRISTAN – program for standardization of the annual increment sequences / Andrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Sylwan : miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego ; ISSN 0039-7660. — 2010 R. 154 nr 7, s. 471–477. — Bibliogr. s. 476, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wybrane problemy obliczania poprawki densometrycznejSome problems of density correction computations / Andrzej J. KRAWCZYK, Michał STEFANIUK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2000 t. 26 z. 3, s. 397–419. — Bibliogr. s. 415–417, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie łańcuchów Markowa do analizy facjalnej sukcesji węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoThe application of Markov chains to facies analysis of coal-bearing formations in the Upper Silesian Coal Basin / Marek DOKTOR, Andrzej KRAWCZYK, Tadeusz SŁOMKA // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 13–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zmienność składu chemicznego wód siarczkowych polskich KarpatVariability of chemical composition of sulphurous waters from the Polish Carpathians / Andrzej J. KRAWCZYK, Lucyna RAJCHEL // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 6, s. 488–491. — Bibliogr. s. 491, Summ.

 • słowa kluczowe: klasyfikacja, wody mineralne, wody lecznicze, Karpaty fliszowe, wody siarczkowe

  keywords: Flysch Carpathians, classification, mineral waters, therapeutic waters, sulphurous waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: