Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Kiecak, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Applying numerical contaminants' F&T modelling for designing effective groundwater remediation strategies / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // W: AquaConSoil Copenhagen 2015 : 13\textsuperscript{th} international UFZ-deltares conference on Sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 9–12 June 2015, Copenhagen, Denmark : programme, book of abstracts. — [Leipzig : s. n.], [2015]. — S. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Applying numerical modeling for designing strategies of effective groundwater remediation / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2017 vol. 76 iss. 6 art. no. 248, s. 1–13. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-20. — A. Kiecak – dod. afiliacja: Helmholtz Zentrum München, Germany. — tekst: https://goo.gl/6myiNR

 • keywords: numerical modelling, TCE, PCE, remediation, ground water, fate and transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-017-6556-2

3
 • Assessment of intrinsic biodegradation potentials in an aquifer contaminated with chlorinated ethenes in the vicinity on Nowa DebaOcena możliwości samoistnej biodegradacji w wodach podziemnych zanieczyszczonych chlorowanymi etenami w rejonie Nowej Dęby / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Monika Cichostępska, Grzegorz MALINA // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2013 vol. 20 iss. 2, s. 265–278. — Bibliogr. s. 276–277, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/eces-2013-0019

 • słowa kluczowe: samoistna biodegradacja, TCE, PCE, likwidacja zagrożenia, remediacja

  keywords: TCE, PCE, risk reduction, remediation, intrinsic biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/eces-2013-0019

4
 • Assessment of TCE and PCE biodegradation in quaternary aquifer using compound specific isotope analysis / Aleksandra KIECAK // W: V International field workshop for young hydrogeologists on “Intensive groundwater drainage” : 25-27.06.2014, Sosnowiec : [abstracts] / eds. Dominika Dąbrowska, Andrzej Witkowski ; Faculty of Earth Science. University of Silesia. — Sosnowiec : US, 2014. — ISBN: 978-83-61644-46-0. — S. 16–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Intrinsic biodegradation potentials in groundwater contaminated with tri- and tetrachloroethene in the vicinity of Nowa Deba waterworksOcena możliwości samoistnej biodegradacji tri- i tetrachloroetenu w wodach podziemnych w rejonie ujęcia Nowa Dęba / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 109–115. — Bibliogr. s. 114–115, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: samoistna biodegradacja, TCE, PCE, likwidacja zagrożenia, remediacja

  keywords: TCE, PCE, risk reduction, remediation, intrinsic biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2013.7(1)014

7
 • Model numeryczny remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych TCE i PCE przy użyciu PRBNumerical model of with TCE and PCE contaminated groundwater remediation using PRB method / Aleksandra KIECAK // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń/Katowice, 6–8 października 2014 : streszczenia = Innovative solutions for revitalisation of degraded areas : 8th international conference : 6–8 October 2014 : abstracts / CBiDGP Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Katowice : s. n.], [2014]. — S. 89. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: remediacja, model, wody podziemne

  keywords: model, remediation, ground water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Model numeryczny transportu TCE i PCE jako narzędzie projektowania efektywnej remediacji wód podziemnychNumerical TCE and PCE transport modelling as a tool in designing effective groundwater remediation / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 275–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: TCE, PCE, remediacja, wody podziemne, model transportu mas

  keywords: TCE, PCE, remediation, ground water, mass transport modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Multilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba waterworksWielowarstwowy model numeryczny przepływu wód podziemnych w rejonie eksploatacji ujęcia Nowa Dęba / Tomasz SZKLARCZYK, Ewa KRET, Sandra Johana GRAJALES MESA, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 1 = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, cop. 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; nr PZITS 892/2012). — ISBN: 978-83-89696-16-9. — S. 411–431. — Bibliogr. s. 430–431

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena opóźnienia migracji TCE i PCE w ośrodku porowatym na podstawie testów statycznych[Estimation of retardation of TCE migration in a porous medium using batch tests] / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA // W: II Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — ISBN: 978-83-7863-087-6. — S. 41. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Ocena stanu chemicznego czwartorzędowych wód podziemnych w strefie ochronnej ujęcia Nowa DębaEvaluation of Quaternary groundwater chemical status exploited by waterworks in Nowa Dęba / Ewa KRET, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 445 z. 12/1, s. 329–335. — Bibliogr. s. 335, Streszcz., Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Józefa Górskiego i Andrzeja Sadurskiego. — XV Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”. — Warszawa : PIG, 2011

 • keywords: TCE, PCE, ground water chemical status, Quaternary groundwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Tri- and tetrachloroethylene in groundwater exploited by a municipal waterworks: numerical modelling and mitigative measures / E. KRET, S. J. GRAJALES MESA, A. KIECAK, G. MALINA // W: Water contamination emergencies : managing the threats / eds. Urlich Borchers, John Gray, K. Clive Thompson. — Cambridge : RSC Publishing, cop. 2013. — (Special Publication ; no. 345). — Volume based on the proceedings of the Water Contamination Emergencies: managing the threats conference : Mülheim and der Ruhr, Germany, 19–21 November 2012. — ISBN: 978-1-84973-441-7 ; e-ISBN:  978-1-84973-789-0. — S. 71–85. — Bibliogr. s. 84–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/9781849737890-00071

14
 • Wykorzystanie metod izotopowych do badania biodegradacji zanieczyszczeń organicznych w wodach podziemnychApplication of isotopic methods in assessing biodegradation of organic contaminants in groundwater / Aleksandra KIECAK // W: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja = Remediation, reclamation and revitalization / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — ISBN: 978-83-89696-81-9. — S. 167–176. — Bibliogr. s. 174–176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie modelowania numerycznego do projektowania efektywnej remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych TCE i PCEApplying numerical modelling for designing effective remediation of TCE and PCE contaminated groundwater / Aleksandra KIECAK // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa, T. 7 / pod red. nauk.  Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2015. — ISBN: 978-83-939544-1-4. — S. 109–120. — Bibliogr. s. 118–120, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: remediacja, wody podziemne, model numeryczny, przepuszczalna bariera aktywna

  keywords: remediation, ground water, numerical model, permeable reactive barrier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zanieczyszczenie użytkowych poziomów wód podziemnych tri- i tetrachloroetenem: chatakterystyka, zagrożenia, migracja i remediacjaContamination of useful aquifers with tri- and tetrachloroethene: characteristics, hazards, fate and transport, and remediation / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych : praca zbiorowa = Reclamation and revitalization of demoted areas / pod red. Grzegorza Maliny. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2011. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; PZITS 884/2011). — ISBN: 978-83-89696-65-7. — S. 53–70. — Bibliogr. s. 65–70. — Afiliacja: Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: