Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Wójtowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem936
2017211
201622
2015422
201411
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem981
2017211
201622
201544
201411
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem972
2017211
201622
2015431
201411
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem918
201722
2016211
201544
201411
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem972
201722
201622
2015422
201411
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem972
201722
201622
2015422
2014111
 • Analiza korelacji pomiędzy miąższością serii łupkowej a zasobnością Cu serii węglanowej we fragmencie jednego ze złóż Cu-Ag LGOMAnalysis of correlation between the accumulation index of Cu in the carbonate ore and the thickness shale ore in selected part of Cu-Ag LOGM deposit / Jerzy WÓJTOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2014 R. 55 nr 2–3, s. 92–96. — Bibliogr. s. 96

 • słowa kluczowe: LGOM, korelacja, miąższość, zasobność Cu, węglan, łupek

  keywords: correlation, shale, carbonate, accumulation index of Cu, LGOM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Difficulties in reliable estimation of arsenic resources in the ${Cu-Ag}$ ore deposits (the Fore-Sudetic Moncoline, Poland) / Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Jerzy WÓJTOWICZ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • keywords: resources, geostatistics, arsenic, indicator kriging, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.016

3
 • Mieć miedź, czyli jak szacowano zasoby złoża miedzi wczoraj i dzisiaj – na przykładzie złoża Cu-Ag SieroszowiceResources estimation yesterday and todays – on the example of Cu-Ag Sieroszowice deposit / Adam Jędrzejek, Patrycja Otrębska, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jerzy WÓJTOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 3, s. 29–35. — Bibliogr. s. 35. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: kriging zwyczajny, metoda wieloboków Bołdyriewa, złoże Cu-Ag, szacowanie zasobów

  keywords: ordinary kriging, Boldyriew polygons, resources estimation, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Predykcja zasobności Cu, Mn i Ni w złożu konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (Strefa Clarion-Clipperton, obszar Interoceanmetal)[Prediction of Cu, Mn and Ni abundances in the polymetallic nodules deposit based on models of regression (Pacific Ocean, Clarion-Clipperton Fracture Zone, area of Interoceanmetal)] / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 304–307. — Bibliogr. s. 307. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Górnictwo morskie

 • słowa kluczowe: konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, Clarion-Clipperton, modele regresji liniowej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Predykcja zasobności wytypowanych metali w złożu konkrecji na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (strefa Clarion-Clipperton, obszar INTEROCEANMETALU)Prediction of abundance of selected metals in the nodules deposit in the Pacific Ocean based on regression models (Clarion-Clipperton fracture zone, the INTEROCEANMETAL exploration area) / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 5, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

 • słowa kluczowe: konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, zasobności metali i konkrecji, regresja liniowa i nieliniowa

  keywords: polymetallic nodules, metal and nodules abundance, linear and non-linear regression, Pacific Ocean

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rola doboru interpolatora w konstrukcji map izoliniowych zawartości popiołu w węglu brunatnymThe role of the interpolar selection in the construction of the lignite ash content contour maps / J. AUGUŚCIK, J. WÓJTOWICZ // W: Documenta Geonica 2015/1 : 10. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” : 13.–15.10.2015, Ostrava = Documenta Geonica 2015/1 : 10\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins" / ed. Lucie Ruppenthalová. — Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. — ISBN: 978-80-86407-59-3. — S. 15–21. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Statystyczna analiza porównawcza składu chemicznego genotypów pacyficznych konkrecji polimetalicznych (na przykładzie fragmentu obszaru IOM)The statistical comparative analysis of chemical composition in various genotypes of pacific polymetallic nodules (Interoceanmetal area) / Jerzy WÓJTOWICZ, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2017 R. 58 nr 2, s. 50–55. — Bibliogr. s. 55. — XVIII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń na temat Drogi i bezdroża modelowania złóż : Żagań, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

 • słowa kluczowe: statystyka, konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, IOM, zawartości metali

  keywords: statistics, polymetallic nodules, Pacific, IOM, metals contents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ doboru interpolatora oraz poprawek do algorytmów obliczeniowych (post-processing) na dokładność szacowania parametru złożowegoThe influence of interpolation algorithms choice and post-processing corrections on the accuracy of the deposit parameter estimation / Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 87–94. — Bibliogr. s. 94

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, geostatystyka, statystyka, interpolacja, miąższość pokładu, poprawka Yamamoto

  keywords: lignite, geostatistics, statistics, interpolation, Yamamoto correction, seam thickness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zmienność zawartości pierwiastków krytycznych (Be, Co, Ga, Ge) w węglu kamiennym LZWVariability in the content of critical elements (Be, Co, Ga and Ge) in bituminous coal of the Lublin Coal Basin / Justyna AUGUŚCIK, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jerzy WÓJTOWICZ, Martyna PASZEK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 7–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/BMa7X7

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, kobalt, korelacja, pierwiastki krytyczne, german, LZW, gal, beryl

  keywords: cobalt, Lublin Coal Basin, correlation, gallium, germanium, critical elements, beryllium, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4755