Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Ziółkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2653-935X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a0473920af

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułAlternatywne formy zatrudnienia pracowników
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoNowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — S. 215–235
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAtypowe formy zatrudnienia jako alternatywa w walce z bezrobociem
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoPoszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 195–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułDwie dekady rewolucji, czyli rozwój mediów elektronicznych w Polsce – studium przypadku
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoOrganizacja kreatywna : teoria i praktyka / red. nauk. Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, 2018. — S. 339–349
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułIdentyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoOrganizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — S. 503–510
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2022]
 • TytułKnowledge diffusion centers – Krakow as example of integrator of modern business services
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI, Iwona Gawron
  ŹródłoScience, business, and universities : cooperation, knowledge transfer, and entrepreneurship / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — New York : Routledge, cop. 2022. — S. 61–76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003258278-6

7
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułKoncepcja flexicurity w kontekście determinantów rynku pracy w Polsce
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoWyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 675–689
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2021]
 • TytułMegatrends determining the boundaries of modern organizations
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoProceedings of the 37textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — S. 5545–5551
 • keywords: globalization, outsourcing, organization, coopetition, crowdfunding, crowdsourcing, megatrends, coinnovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułNarzędzia wspomagające przepływ wiedzy w organizacji
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoBehawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami : Częstochowa, 16–17 listopada 2016 r. : streszczenia artykułów. — [Częstochowa : s. n.], [2016]. — S. 47
 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przepływ wiedzy, narzędzia zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge flow, tools of knowledge managements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułNarzędzia wspomagające przepływ wiedzy w organizacji
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoWyzwania współczesnego zarządzania : kreowanie kapitału intelektualnego organizacji : monografia / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk, Paweł Kobis. — Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2016. — S. 217–225
 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przepływ wiedzy, narzędzia zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge flow, tools of knowledge managements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułOrganizacje przyszłości : wyzwania dla zarządzania wiedzą w sieciach
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoStudia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 224, s. 229–238. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/21_07.pdf
 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, podejście procesowe, organizacje sieciowe, organizacje wirtualne

  keywords: knowledge management, virtual organizations, network organization, process model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2004]
 • TytułPrzywództwo transformacyjne jako recepta na przeprowadzenie głębokich zmian w organizacjach wchodzących na rynki Unii Europejskiej
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI, Paweł BZOWY
  ŹródłoPrzedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie : [Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 2004 PAN – Kielce] / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit ; KNOiZ PAN ; AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004. — S. 541–551
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułRola organizacji sieciowych w kształtowaniu koncepcji zarządzania wiedzą
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoZmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 191–199
 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, organizacje sieciowe

  keywords: knowledge management, network organizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułRola zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora kreatywnego
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 t. 19 z. 8 cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach : od teorii do praktyki, s. 427–438. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf
 • keywords: knowledge management, creative sector, cultural industry, externalisation of tacit knowledge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2013]
 • TytułRola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedze
  AutorzyIwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, wiedza, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi

  keywords: knowledge management, knowledge, organizational culture, human resources management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułRola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzę
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI, Iwona Gawron
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 529–541
 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, wiedza, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi

  keywords: knowledge management, knowledge, organizational culture, human resources management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułRynek pracownika: nowe wyzwania dla działów HR w zmieniającej się sytuacji na rynku pracy
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoOrganizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 625–632
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułStrategia IT jako podstawa strategii ogólnej przedsiębiorstwa
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 1 : Zarządzanie, s. 337–345
 • słowa kluczowe: strategia IT

  keywords: IT strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułTelepraca – narzędzie tworzenia globalnych organizacji wirtualnych, w kontekście uwarunkowań polskich
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoSpołeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. — S. 248–255
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułTelepraca – wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnych
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2004 t. 49 z. 3, s. 341–347
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułThe role of trust in a knowledge-based economy
  AutorzyIwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoNew trends in management: regional and cross-border perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, [et al.]. — London : London Scientific Ltd., 2018. — S. 93–108
 • keywords: trust, knowledge, knowledge based economy, relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułThe use of IT systems in processes of knowledge diffusion within an organization
  AutorzyIwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoFunctioning and development of enterprises [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 43–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułTransfer wiedzy a zaufanie – problemy, wyzwania, szanse
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoCzłowiek w organizacji – nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi : monografia / red. nauk. Anna Bazan-Bulanda, Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — S. 97–105
 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, zaufanie, organizacja, transfer wiedzy

  keywords: knowledge management, trust, organization, knowledge transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułWspółczesna wizja organizacji – odpowiedź na wyzwania rynku globalnego
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoNowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — S. 59–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: