Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusława Bek-Gaik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6646-7808

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900264

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Bilans w nowej formule sprawozdawczej IASB/FASB – w kierunku ograniczenia polityki prezentacji informacjiBalance sheet reporting in the new formula IASB/FASB – towards reducing the policy of information presentation / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2012 z. 263: Pomiar i sprawozdawczość dokonań podmiotów gospodarczych, s. 31–43. — Bibliogr. s. 43. — tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2716/31-43.pdf?sequence=1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?Where does business reporting head? / Gertruda Krystyna Świderska, Bogusława BEK-GAIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; nr 274. Zarządzanie ; ISSN 2449-5638. — 2016 [nr] 5, s. 7–15. — Bibliogr. s. 13–15, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sprawozdawczość zintegrowana, sprawozdawczość przedsiębiorstw, Integrated Reporting, społeczna odpowiedzielnaść przedsiębiorstw

  keywords: corporate social responsibility, integrated reporting, enterprise reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym – praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w WarszawieFinancial and non-financial information in the integrated report – the practice of companies listed on the Warsaw Stock Exchange / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK, Jacek Gad // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2018 t. 100, s. 167–189. — Bibliogr. s. 188–189, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=182468

 • słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, raport zintegrowany, informacje niefinansowe, sprawozdawczość niefinansowa, informacje finansowe

  keywords: financial reporting, non-financial reporting, integrated report, non-financial information, financial information

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.7317

4
 • Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej[Directions of change on reporting financial] / Bogusława BEK-GAIK, Joanna TURLEJ, Iryna Borshchuk // Vìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Menedžment ta pìdriêmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozvitku. — 2012 no. 721, s. 3–8. — Bibliogr. s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowychThe business model in integrated reports of Polish listed companies / Bogusława BEK-GAIK, Aleksandra RAPACZ // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2018 nr 2, s. 209–222. — Bibliogr. s. 220–221, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — XIX konferencja „Zarządzanie finansami” : Kołobrzeg, marzec 2018. — tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12796.pdf

 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, raportowanie zintegrowane, sprawozdanie z wartości

  keywords: business model, integrated reporting, value report

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2018.92-18

6
 • Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalnościBusiness model in the organization reporting - assessment disclosure in the management commentary / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 1 (85) Zarządzanie finansami, s. 201-214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6856/26827.pdf

 • słowa kluczowe: model biznesu, raportowanie zintegrowane, sprawozdanie z działalności

  keywords: business model, integrated reporting, management commentary

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2017.1.85-17

7
 • Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – przegląd badańBusiness model in the organizations' reporting – a research paper / Bogusława BEK-GAIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 268, s. 43–53. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/04.pdf

 • słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, model biznesu, raportowanie zintegrowane

  keywords: financial statement, business model, business model disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Polityka bilansowa przedsiębiorstwa a raportowanie dla celów zarządzaniaThe accounting policy of enterprise and internal financial report / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 18: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 19–26. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009–2011Presentation of other comprehensive income in the financial statements of selected public companies in Poland in 2009–2011 / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2013 t. 70, s. 7–23. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=54242

 • słowa kluczowe: sprawozdanie z całkowitych dochodów, całkowite dochody, inne całkowite dochody, sprawozdanie finansowe, analiza sprawozdań spółek giełdowych w Polsce

  keywords: financial statement, comprehensive income statement, comprehensive income, other comprehensive income, analysis of financial statements of Polish listed companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rachunek wyników w okresie międzywojennym w Polsce a obecnie obowiązująca formuła sprawozdawcza rachunku zysków i stratIncome statement between Poland and the current formula profit and loss account / Bogusława BEK-GAIK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2012 z. 276: Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnj gospodarki opartej na wiedzy, s. 233–246. — Bibliogr. s. 245, Summ.

 • słowa kluczowe: koszty, sprawozdawczość finansowa, rachunek wyników, przychody, rachunkowość, rachunek zysków i strat

  keywords: financial reporting, income statement, cost, accounting, revenue, profit and loss

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Raportowanie wewnętrzne w controllingowym systemie zarządzania przedsiębiorstwemInternal reporting in controlling of business management system / Bogusława BEK-GAIK, Malwina Skrabacz, Joanna Turlej // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ; ISSN 1426-9724. — 2010 nr 28 Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce, s. 23–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_28.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółekAre the provisions a tool of company's net income creation? / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 50 Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, s. 359–374. — Bibliogr. s. 373, Streszcz., Summ.. — tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-359.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a finansowe dokonania przedsiębiorstw – głos w dyskusjiCorporate social responsibility vs. the corporate financial performance – a voice in the discussion / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz Rymkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. — 2018 nr 514 Zarządzanie kosztami i dokonaniami, s. 31–46. — Bibliogr. s. 43–46, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/73897/edition/47417/content?ref=desc

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, pomiar dokonań, dokonania przedsiębiorstw, dokonania społeczne

  keywords: corporate social responsibility, measurement of achievements, corporate financial performance, corporate social performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2018.514.03

14
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonańCorporate social responsibility and financial measures of achievement / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2014 nr 67 Narzędzia zarządzania finansami, s. 137–151. — Bibliogr. s. 149–151, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR, CFP, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, mierniki dokonań

  keywords: financial reporting, corporate social responsibility, CSR, CFP, the financial situation of the company, meters achievements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczneComprehensive income statement as a new element of financial statements – selected theoretical and practical aspects / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2013 nr 59 Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, s. 21–37. — Bibliogr. s. 34–36, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, sprawozdanie z dochodów całkowitych, rachunek wyników

  keywords: financial reporting, statement of comprehensive income, income statement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sprawozdanie z całkowitych dochodów w biznesowej koncepcji sprawozdawczości finansowej IASB/FASB : Rregulacje rachunkowości i audytingu – projekty, zmiany, opinieComprehensive income statement in the IASB/FASB business concept of financial statement project / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2012 t. 69, s. 121–141. — Bibliogr. s. 139–140, Streszcz., Summ.. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=53648

 • słowa kluczowe: koszty, przychody, sprawozdawczosć finansowa, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zysk całościowy, IASB, FASB

  keywords: financial reporting, comprehensive income statement, comprehensive income, expenses, revenue, IASB, FASB

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w WarszawieThe statement of comprehensive income used by companies listed in the WIG 20 index / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2011 t. 62, s. 325–341. — Bibliogr. s. 340, Streszcz., Summ.. — Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości : 21–23 września 2011 r.. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=14681

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sprawozdawczość zintegrowana – przegląd badańIntegrated reporting – a research review / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2017 t. 92, s. 9–28. — Bibliogr. s. 26–28, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148639

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, sprawozdawczość zintegrowana, sprawozdawczość przedsiębiorstw

  keywords: sustainable development, corporate social responsibility, integrated reporting, corporate reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.0987

19
 • Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemyIntegrated reporting – selected issues / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 77 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 479–491. — Bibliogr. s. 489–490, Streszcz., Abstr.. — XIII konferencja naukowa – Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : 18–20.05.2015, Kołobrzeg

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, sprawozdawczość zintegrowana, sprawozdawczość przedsiębiorstw

  keywords: sustainable development, integrated reporting, business reporting, corporate social responsibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2015.77-49

20
 • Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowychTrends in the development of integrated reporting in the practice of Polish listed companies / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2016 nr 1 (79) Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością, s. 767–783. — Bibliogr. s. 781–783, Streszcz., Abstr.. — Zarządzanie finansami : [XVII międzynarodowa naukowa konferencja : 20–22 kwietnia 2016, Szczecin]. — tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-767.pdf

 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, raportowanie zintegrowane, sprawozdanie z wartości

  keywords: business model, integrated reporting, statement of values

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2016.79-60

21
 • Ujawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w PolsceBusiness model disclosure in integrated reports of public companies in Poland / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2017 nr 5, s. 37–52. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, ujawnienia na temat modelu biznesu, analiza treści publikacji

  keywords: content analysis, business model, integrated reporting, Business Model Disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostekThe influence of CSR on corporate financial performance / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 73, s. 151–165. — Bibliogr. s. 163–165, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność, wyniki finansowe, miary dokonań, wpływ CSR

  keywords: corporate social responsibility, CSR, financial results, measure the achievements, the impact of CSR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: