Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
2
 • Analiza i reinterpretacja rezultatów badań DST uzyskanych na złożu ropy naftowej Osobnica, w aspekcie parametrów technologii opróbowania
3
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
4
 • Analiza warunków technicznych stosowania kolumn rur traconych
5
 • Analiza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej
6
 • Analiza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza Karpat
7
 • Analiza zmian naturalnej przepuszczalności skał zbiornikowych miocenu w strefie przyodwiertowej na podstawie wyników badań próbnikami rurowymi
8
 • Analiza zmian parametrów eksploatacji złóż wody termalnej w przypadku stosowania dubletu odwiertów geotermalnych
9
 • Awarie i komplikacje wiertnicze z kolumnami rur traconych
10
 • Badania wpływu diatomitu na przewodność cieplną stwardniałych zaczynów uszczelniających
11
 • Badanie wpływu płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał zbiornikowych miocenu autochtonicznego Przedgórza Karpat
12
 • Czas trwania awarii w wiertnictwie naftowym
13
 • Dobór sposobu interpretacji krzywych wzniosu zwierciadła wody w studniach głebinowych z uwzględnieniem technologii opróbowania
14
 • Dobór sposobu określania parametrów hydrogeologicznych nieograniczonej warstwy wodonośnej, w zależności od technologii jej opróbowania
15
 • Identyfikacja granic złóż węglowodorów metodą log-log w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach, na podstawie wyników testów DST
16
 • Identyfikacja zagrożenia erupcyjnego na podstawie procedury diagnostycznej
17
 • Interpretacja krzywych przypływu zarejestrowanych podczas opróbowania warstw roponośnych
18
 • Metoda określania sił oporu przemieszczania przewodu wiertniczego w otworach kierunkowych
19
 • Microbial flooding as the cost effective way to increase recovery factor of depleted oil fields
20
 • Modyfikacja bentonitów biopolimerem PT 300308 pod kątem zastosowania w płuczkach do wierceń HDD
21
 • Moment obrotowy i siły osiowe działające na przewód podczas wiercenia otworów kierunkowych z poziomym odcinkiem – w świetle rozważań teoretycznych
22
 • Ocena wpływu technologii stosowanych w wiertnictwie naftowym na środowisko gruntowo-wodne
23
 • Ocena wyników z opróbowań rurowymi próbnikami warstw miocenu na Przedgórzu Karpat
24
 • Ocena wyników z opróbowań rurowymi próbnikami warstw miocenu na Przedgórzu Karpat
25
 • Podstawy prognozowania wartości ciśnienia złożowego w procesie wiercenia otworów naftowych