Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kin


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
2
 • Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
3
 • Analiza decyzji technologicznych podejmowanych w zakresie zarządzania złożem węglowodorów przy dowiercaniu, opróbowaniu i udostępnianiu złóż
4
 • Analiza i reinterpretacja rezultatów badań DST uzyskanych na złożu ropy naftowej Osobnica, w aspekcie parametrów technologii opróbowania
5
 • Analiza rezultatów testów DST na złożu gazu ziemnego Lachowice–Stryszawa w Karpatach Zachodnich
6
 • Analiza statystyczna parametrów zbiornikowych utworów jury górnej – kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego uzyskanych z testów RPZ i pomiarów geofizycznych
7
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
8
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
9
 • Analiza warunków technicznych stosowania kolumn rur traconych
10
 • Analiza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej
11
 • Analiza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej (górnojurajskie podłoże zapadliska przedkarpackiego)
12
 • Analiza właściwości zbiornikowych utworów miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego na podstawie wyników opróbowań złożowych i geofizyki wiertniczej
13
 • Analiza zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego na podstawie danych z erupcji wstępnej
14
 • Analiza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza Karpat
15
 • Analiza zmian naturalnej przepuszczalności skał zbiornikowych miocenu w strefie przyodwiertowej na podstawie wyników badań próbnikami rurowymi
16
 • Analiza zmian parametrów eksploatacji złóż wody termalnej w przypadku stosowania dubletu odwiertów geotermalnych
17
 • Analiza zmian parametrów eksploatacji złóż wody termalnej w przypadku stosowania dubletu odwiertów geotermalnych
18
 • Analiza zmian przepuszczalności skał dolomitu głównego w strefie przyotworowej na podstawie wyników opróbowania rurowym próbnikiem złoża
19
 • Analysis of drill stem test (DST) results at Osobnica oil field, in terms of sampling of selected technology parameters
20
 • Analysis of drill stem testing technology of the Malm carbonate rocks of the Carpathian Foothills, in the aspect of geological research and exploration decisions
21
 • Analysis of reservoir parameters on the basis of well logging and DST of Miocene gas reservoirs in the central part of the Carpathian Foredeep, Poland
22
 • Analysis of selected problems encountered while testing natural gas-condensate fields in the Western Carpathians
23
 • Applicability of DST results to the evaluation of changes of geologic conditions of Rotliegend series in the Polish Lowlands
24
 • Application of DST interpretation results by log-log method in the pore space type estimation for the Upper Jurassic carbonate reservoir rocks of the Carpathian Foredeep basement
25
 • Aspekty środowiskowe w zarządzaniu złożem węglowodorów w fazie jego zagospodarowywania