Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
2
 • Analiza decyzji technologicznych podejmowanych w zakresie zarządzania złożem węglowodorów przy dowiercaniu, opróbowaniu i udostępnianiu złóż
3
 • Analiza rezultatów testów DST na złożu gazu ziemnego Lachowice–Stryszawa w Karpatach Zachodnich
4
 • Analiza statystyczna parametrów zbiornikowych utworów jury górnej – kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego uzyskanych z testów RPZ i pomiarów geofizycznych
5
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
6
 • Analiza warunków technicznych stosowania kolumn rur traconych
7
 • Analiza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej (górnojurajskie podłoże zapadliska przedkarpackiego)
8
 • Analiza właściwości zbiornikowych utworów miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego na podstawie wyników opróbowań złożowych i geofizyki wiertniczej
9
 • Analiza zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego na podstawie danych z erupcji wstępnej
10
 • Analiza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza Karpat
11
 • Analiza zmian naturalnej przepuszczalności skał zbiornikowych miocenu w strefie przyodwiertowej na podstawie wyników badań próbnikami rurowymi
12
 • Analiza zmian parametrów eksploatacji złóż wody termalnej w przypadku stosowania dubletu odwiertów geotermalnych
13
 • Analiza zmian przepuszczalności skał dolomitu głównego w strefie przyotworowej na podstawie wyników opróbowania rurowym próbnikiem złoża
14
 • Aspekty środowiskowe w zarządzaniu złożem węglowodorów w fazie jego zagospodarowywania
15
 • Awarie i komplikacje wiertnicze z kolumnami rur traconych
16
 • Badanie wpływu płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał zbiornikowych miocenu autochtonicznego Przedgórza Karpat
17
 • Bezpieczeństwo dowiercania złóż węglowodorów w regulacjach prawnych
18
 • Czas trwania awarii w wiertnictwie naftowym
19
 • Decyzje w zakresie rozpoznawania i likwidacji przychwyceń przewodu wiertniczego w otworach naftowych
20
 • Diagnozowanie dopływów wody złożowej do odwiertów wydobywczych na złożach węglowodorów
21
 • Dobór sposobu interpretacji krzywych wzniosu zwierciadła wody w studniach głebinowych z uwzględnieniem technologii opróbowania
22
 • Dobór sposobu określania parametrów hydrogeologicznych nieograniczonej warstwy wodonośnej, w zależności od technologii jej opróbowania
23
 • Granice złóż gazu ziemnego Lachowice i Stryszawa w świetle testów rurowym próbnikiem złoża
24
 • Identyfikacja granic złóż węglowodorów metodą log-log w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach, na podstawie wyników testów DST
25
 • Identyfikacja przyczyn dopływu gazu ziemnego do otworu w zależności od warunków ciśnieniowych dowiercania złóż węglowodorów