Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Rozwadowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7024-114X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55918462000

PBN: 5e70922c878c28a04739127a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Adsorpcyjne oczyszczanie ścieków koksowniczych z wykorzystaniem pyłu koksowego[Adsorption treatment of coking sewage with the use of coke dust] / P. BURMISTRZ, A. ROZWADOWSKI // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 21–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości poprawy efektywności pracy biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakładzie Koksochemicznym Huty im. Tadeusza SendzimiraAnalysis a possibility to improve effectiveness of biological treatment plant at Coking Chemical Plant of Tadeusz Sendzimir Steelworks / Zbigniew BĘBENEK, Piotr BURMISTRZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Zbigniew Figiel, Ryszard Opyrchał // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 2, s. 58–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ., Rez., Reś.

 • słowa kluczowe: zakład koksochemiczny, oczyszczalnia biologiczna ścieków

  keywords: biological treatment, coking chemical plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości wykorzystania laboratoryjnego pomiaru ciśnienia koksowania do prognozowania jakości koksuThe analysis of the possibilities of using the laboratory measurement of coking pressure for forecasting the quality of coke / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2010 vol. 55 nr 3, s. 110–117. — Bibliogr. s. 117

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, piroliza, wytrzymałość, ciśnienie koksowania, reaktywność koksu

  keywords: pyrolysis, bituminous coal, coking pressure, coke reactivity, coke strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania ciśnienia generowanego przez warstwę plastyczną węgli koksowych różniących się uziarnieniem oraz mieszanek tych węgli z dodatkami schudzającymiThe research into the pressure generated by the plastic layer of bituminous coals differing in granulation and of blends of these coals and leaning components / Andrzej ROZWADOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/1, s. 107–121. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, piroliza, ciśnienie koksowania

  keywords: coal, pyrolysis, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania ciśnienia generowanego w czasie pirolizy przez warstwę plastyczną węgli o różnych właściwościach koksotwórczychExaminations of pressure generated by plastic layer during carbonization of coals with various coking properties / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 1, s. 73–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96647-29723?filename=Examinations%20of%20pressure.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, piroliza, ciśnienie rozprężania

  keywords: coal, carbonization, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania ciśnienia koksowania wybranych węgliCoking pressure examination for selected coals / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2005 R. 50 nr 1, s. 24–30. — Bibliogr. s. 30

 • słowa kluczowe: węgiel, karbonizacja, ciśnienie koksowania

  keywords: coal, carbonization, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania kinetyki zgazowania węgla kamiennego parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnieniaKinetic study of steam gasification of bituminous coal at elevated pressures / Stanisław PORADA, Andrzej ROZWADOWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 3, s. 384–387. — Bibliogr. s. 387

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12916/przemchem.2014.384

8
 • Badania zawartości rtęci w węglu – uwagi dotyczące sposobu prezentacji wynikówExaminations of mercury content in coal – comments on the way results are presented / Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Andrzej ROZWADOWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 273–285. — Bibliogr. s. 282–284, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rtęć, węgiel, wyniki badań

  keywords: coal, mercury, results of examinations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie pirolizy mieszanek węgla kamiennego gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnegoThe pyrolysis examinations for blends of bituminous coal and soft brown coal / Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 6, s. 171–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, piroliza, koks opałowy

  keywords: pyrolysis, brown coal, domestic coke, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie składu chemicznego popiołów z węgla i biomasy w aspekcie ich wykorzystania jako nawozu mineralnego oraz zawartości pierwiastków ekotoksycznych / Andrzej ROZWADOWSKI // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2022 nr 7, s. 348–355. — Bibliogr. s. 354–355, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: węgiel, biomasa, popiół, pierwiastki ekotoksyczne, nawóz mineralny

  keywords: biomass, coal, ash, ecotoxic elements, mineral fertilizer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie wpływu podsuszania mieszanek węglowych na właściwości mechaniczne i reaktywność otrzymanych z nich karbonizatówInvestigation of the impact of coal blends drying on mechanical properties and reactivity of the produced chars / Zbigniew BĘBENEK, Stanisław BUDZYŃ, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 1, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: koks, podsuszanie, reaktywność koksu, mieszanka węglowa, wytrzymałość koksu

  keywords: drying, coke reactivity, coal blend, mechanical properties of coke

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ciśnienie generowane w czasie pirolizy przez uplastycznione złoże węgla jako kompleksowy wskaźnik jego potencjału koksotwórczego[Pressure generated during pyrolysis by plasticized carbon deposit as complex mean of its cokemaking potential] / P. BURMISTRZ, K. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ciśnienie koksowania mieszanek węglowych przygotowanych z komponentów wyraźnie różniących się właściwościami reologicznymi masy plastycznej podczas pirolizyThe coking pressure of coal blends prepared from components differing markedly in the rheological properties of the plastic mass during pyrolysis / Andrzej ROZWADOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 2, s. 49–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96653-29775?filename=The%20coking%20pressure%20of.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, karbonizacja, ciśnienie koksowania

  keywords: coal, carbonization, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Ekonomika procesu spalania : temperatura zapłonu karbonizatów węglowychEfficiency of the combustion process : temperature of carbonization / Aleksander KARCZ, Jerzy JONAS, Elżbieta JURZECKA, Andrzej ROZWADOWSKI // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 6, s. 77–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Examination of coking pressure generated by a coal grain bed during carbonisationVýzkum rozpínavého tlaku vznikajícího při koksování uhelné vsázky / A. KARCZ, A. ROZWADOWSKI. A. STRUGAŁA // W: 29. Mezinárodní koksárenská konference : 6.–7. listopadu 2002 Malenovice, Česká Republika = 29\textsuperscript{th} International cokemaking conference / Česká Koksárenská Společnost. — [Česká Republika : s. n.], [2002]. — S. 80–89. — Bibliogr. s. 84, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Identyfikacja czynników wpływających na migrację uplastycznionej substancji węglowej poza obszar warstwy plastycznej w aspekcie wielkości generowanego ciśnienia rozprężaniaDetermination of the factors influencing the migration behaviour of the plasticized coal matter beyond the plastic layer zone in respect of the value of the generated coking pressure / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2004 R. 49 nr 3, s. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Summ., Streszcz., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel, karbonizacja, ciśnienie rozprężania, migracja masy plastycznej

  keywords: coal, carbonization, coking pressure, migration of a plasticized coal matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koks opałowy z węgla gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego jako potencjalne paliwo komunalneCoke produced from blends of high volatile bituminous coal and soft brown coal as a prospective domestic fuel / Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Krystyna Kubica, Lucjan Pawlak // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 9, s. 256–261. — Bibliogr. s. 261, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, spalanie, wytrzymałość, koks, emisja

  keywords: mechanical properties, combustion, brown coal, emission, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kondensaty wodne z gazowych kotłów kondensacyjnych małej mocyWater condensates from gas fired low power condensing boilers / Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA, Zbigniew Tałach // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2014 t. 88 nr 1, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: spalanie, kondensacja ze spalin, kotły kondensyjne, kondensaty wodne

  keywords: condensation from flue gas, condensation boilers, firing, water condensates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Laboratory method for examination of coking pressure generated by the coal plastic layer / Andrzej ROZWADOWSKI, Grażyna Winnicka // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 15–23. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 23, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Metodyka doboru składników kompozytowych paliw stałych dla celów zgazowaniaMethods of selecting components of composite solid fuels for the purpose of gasification / Tomasz DZIK, Andrzej ROZWADOWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2012 t. 15 z. 3, s. 169–180. — Bibliogr. s. 178–179, Streszcz., Abstr.. — XXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : gospodarka – surowce – energia – środowisko – polityka energetyczna : Zakopane, 14–17 października 2012, Cz. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennymPossibilities of mercury content reduction in hard coal / T. DZIOK, A. STRUGAŁA, A. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 25–34. — Bibliogr. s. 32–34, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, ograniczenie zawartości rtęci

  keywords: mercury, mercury content reduction, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym[Possibilities of mercury content reduction in hard coal] / T. DZIOK, A. STRUGAŁA, A. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 5. — Toż na s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: