Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Ceglarska-Stefańska, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Badania niskociśnieniowej sorpcji w układzie węgiel kamienny – $CO_{2}$[A study of the low – pressure sorption in the system: hard coal – $CO_{2}$] / A. MARECKA, G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 906. — Bibliogr. s. 906

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania układu węgiel-gaz na prostopadłościennych i ziarnowych próbkach węgla kamiennegoInvestigation of the system coal–gas on the parallelepiped and grain size hard coal samples / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna CZERW, Jerzy ZIĘTEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2008 nr 2, s. 77–81. — Bibliogr. s. 81

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja dwutlenku węgla, sorpcja metanu, odkształcenia węgla towarzyszące procesom sorpcyjnym

  keywords: carbon dioxide sorption, methane sorption, hard coal, strains of coal during sorption processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania układu węgiel-gaz w aspekcie pozyskiwania metanu i sekwestracji $CO_{2}$Investigations of the system coal-gas in the aspect of methane recovery and the $CO_{2}$ sequestration / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Adam NODZEŃSKI, Stanisław HOŁDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96787-29814?filename=Investigations%20of%20the.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, metan, dwutlenek węgla, izotermy sorpcji

  keywords: carbon dioxide, sorption, isotherm of sorption, metane, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • $CO_{2}$ and $CH_{4}$ displacement sorption in medium rank grade coal under low gas pressureWymienna sorpcja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ na węglu kamiennym o średnim stopniu metamorfizmu w zakresie niskich ciśnień gazów / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vol. 46 iss. 1, s. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, A. NODZEŃSKI, K. CZERW, S. HOŁDA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, A. NODZEŃSKI, K. CZERW, S. HOŁDA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 4 wyd. spec., s. 63–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : proceedings of the 21st World Mining Congress : session 6 : coal mining – chances and challenges : Katowice, 10 September 2008. — Katowice : GIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Competitive sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ on hard coal / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA // W: Proceedings of the 11\textsuperscript{th} [eleventh] international conference on Coal science : exploring the horizons of coal : September 30 – October 5, 2001, San Francisco. — [San Francisco : s. n.], [2001]. — S. [1–9]. — Bibliogr. s. [2–3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Deformacja sorpcyjna węgli kamiennych w procesie selektywnej sorpcji gazów $CO_2$ i $CH_4$The sorptive deformation of coals in the gases ($CO_2$ and $CH_4$) sorption selective process / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.12. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Desorpcja mieszaniny gazów $(CO_{2} i CH_{4})$ w świetle badań dylatometrycznych[Desorption of the mixture of gases $(CO_{2} + CH_{4})$ in relation with dilatometric studies] / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 892. — Bibliogr. s. 892

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Desorption of $CH_{4}$ from coals in correlation to the selective sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // W: CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2, Separation processes / Česká Společnost Chemického Inženýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — S. 367

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Differential swelling of coal / Zofia MAJEWSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW // W: Twenty-fifth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : Coal-energy, environment and sustainable development : September 29–October 2, 2008 Pittsburgh, PA, USA : final technical program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : University of Pittsburgh], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 1-890977-25-X. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–13], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Displacement sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ on low rank hard coal, within a low gas pressure rangeWymienna sorpcja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ na węglu kamiennym o niskim stopniu metamorfizmu w zakresie niskich ciśnień gazów / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA, Kinga Aleksandrowicz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 2, s. 157–173. — Bibliogr. s. 173, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rozszerzalność, kontrakcja, CO2, CH4, sorpcja gazów

  keywords: CO2, coal, gas sorption, contraction, CH4, dilatation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dynamika deponowania gazów kopalnianych w strukturze porowatej węgla kamiennegoDynamics of mine-gas accumulation in porous structure of hard coal / Katarzyna CZERW, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 57–67. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: carbon dioxide, methane, storage capacity, kinetics of accumulation and evacuation of gases, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Efektywność ługowania chloru z węgla kamiennego w zależności od uziarnienia i temperatury w świetle badań analitycznych i skaningowego mikroskopu elektronowego[The effectiveness of chlorine leaching from coal, depending on the particle size and temperature in the light of the analytical and scanning electron microscope] / M. GOŁDA, G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii. — Lublin : [UMCS WCH], 2010. — ISBN: 978-83-227-3050-8. — S. 508–517. — Bibliogr. s. 517, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Estimation of the hard coals sorption capacity at different temperature and pressure / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław HOŁDA, Adam NODZEŃSKI // W: Netradiční metody využití ložisek : II. mezinárodni konference; Ostrava 17.–18. listopad 1999 / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava Hornicko–Geologická Fakulta. — Ostrava : VŠB, 1999. — S. 6–14. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Expansion and contraction of coal at various metamorphism under influence of $CH_{4}$ and mixture $CH_{4}$ and $CO_{2}$ sorption/desorption process / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA, S. HOŁDA // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : V Ukrainian–Polish symposium ; 4–9 September, 2000 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2000. — S. 25–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Fizykochemiczne czynniki wpływające na procesy sorpcji/desorpcji $CH_{4}$ z węgli kamiennych[The influence physico-chemistry factors on the sorption/desorption processes of methane on coals] / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0023). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-88408-46-1. — S. 179–200. — Bibliogr. s. 198–200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Influence of $CO_{2}$ presorption on coal sorption capacity with regard to $CH_{4}$ and sorption deformation / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA, M. ŻYŁA // W: Challenges of an interdisciplinary science / ed. István Lakatos. — Budapest : Akadémiai Kiadó, 1999. — (Progress in Mining and Oilfield Chemistry ; ISSN 1585-1176 ; vol. 1). — S. 293–300. — Bibliogr. s. 300, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kinetyki sorpcji mieszanin gazów $CO_{2}$ i $CH_{4}$ w świetle możliwości sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węglowychThe kinetics of sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ mixtures with regard to possibility of $CO_{2}$ sequestration in the coal seams / Katarzyna ZARĘBSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 301–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena zmian chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych po procesie utleniania w fazie gazowej[The estimation of the changes of chemical character of coals after oxidation in gas phase] / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, T. GRZYBEK, K. KREINER, M. ŻYŁA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 903

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Oddziaływanie węglowodorów niższych z węglem w układzie węgiel-gaz[The interaction between lower hydrocarbons and coal in coal-gas system] / ZARĘBSKA Katarzyna, CEGLARSKA-STEFAŃSKA Grażyna // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1287, PO21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Rozszerzalność i kontrakcja węgli kamiennych podczas akumulacji gazów kopalnianych jako czynniki wywołujące zmiany naprężeń w górotworze[Expansion and contraction of hard coals during acumulation of mine gases as factors inducing changes to stresses in rock mass] / ZARĘBSKA Katarzyna, CEGLARSKA-STEFAŃSKA Grażyna // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1262, KO12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: