Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Ossowski, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza statystyczna danych geofizycznych metodami tradycyjnymi i inteligencji komputerowej
2
 • Badania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przykład z Zapadliska Przedkarpackiego
3
 • Budowa modeli geochemiczno-mineralogicznych na podstawie danych uzyskiwanych z zaawansowanych metod geofizyki jądrowej
4
5
 • Mineral composition and petrophysical parameters evaluation from well logging data: Carpathian Foredeep example
6
 • Modeling electrical field distribution in layered geological rock formations with a borehole using the Coulomb charges method
7
 • Modelowanie odpowiedzi sterowanych sond do profilowania oporności w zróżnicowanych ośrodkach geologicznych dla poprawienia wyznaczania oporności rzeczywistej warstw
8
 • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych
9
 • New methods for modeling laterolog resistivity corrections
10
 • Ocena dokładności szacowania koncentracji Si, Ca, i Fe otworową metodą spektrometrii neutron-gamma (SPNG) w warunkach formacji mioceńskiej przedgórza Karpat
11
 • Określenie parametrów fizycznych skał na podstawie profilowań geofizycznych wykonanych prototypową aparaturą otworową
12
 • Skład mineralny utworów miocenu przedgórza Karpat a ich parametry jądrowe
13
 • Statystyczna analiza badań laboratoryjnych próbek skalnych dla dwóch otworów wiertniczych przedgórza Karpat: J4 i ChD3
14
 • Szacowanie składu mineralnego i parametrów petrofizycznych skał z pomiarów geofizyki otworowej: przykład z zapadliska przedkarpackiego
15
 • Wybrane problemy dokładności oznaczania koncentracji toru, uranu i potasu dla celów geologicznych metodą spektrometrii gamma
16
 • Wyznaczanie wodonasycenia cienkowarstwowych kompleksów miocenu przedgórza Karpat na podstawie profilowań geofizyki wiertniczej poddanych procedurom dekonwolucji
17
 • Zagadnienie konstrukcji modeli matematycznych wiążących skład mineralny skał z wielkościami możliwymi do uzyskania przy pomocy pomiarów geofizyki wiertniczej
18
 • Zagadnienie modelu warstw nasyconych węglowodorami i wodą, w świetle odpowiedzi sond gradientowych i potencjałowych w warunkach miocenu autochtonicznego