Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Tumidajski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

* Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kisps


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Aktualne tendencje w opisie i modelowaniu matematycznym procesów przeróbki materiałów uziarnionych
2
 • Analiza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynów
3
 • Analiza możliwości prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi uwzględniającego stosowaną technologię
4
 • Analiza niezależności rozdrabniania składników nadawy metodami teorii mieszanin rozkładów zmiennych losowych
5
 • Aproksymacja krzywych składu ziarnowego za pomocą różnych metod statystycznych
6
 • Aspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materials
7
 • Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi
8
 • Dekompozycja układów wzbogacania rud miedzi i jej efekty na przykładzie Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud KGHM „Polska Miedź S. A.”
9
 • Dobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedzi
10
 • Ekologiczne aspekty związane z efektami wysokociśnieniowego rozdrabniania w prasach walcowych
11
 • Geometryczna ocena wyników wzbogacania polskich rud miedzi
12
 • Heurystyczne modele procesów rozdrabniania jako podstawa symulacyjnej optymalizacji ich przebiegu
13
 • Inżynieria mineralna
14
 • Kierunki zmian technologii przeróbki węgla kamiennego w Polsce
15
 • Matematyczne aspekty opisu i oceny wzbogacalności rud miedzi
16
 • Metody i modele statystyki matematycznej w przeróbce surowców mineralnych
17
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla
18
 • Modele adaptacyjne jako metoda prognozowania średniodobowych stężeń $SO_{2}$
19
 • Modele prognoz średniego dobowego stężenia $SO_{2}$ dla wybranych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
20
 • Modele regresyjne rozdrabniania surowców skalnych w kruszarce szczękowej
21
 • Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych
22
 • Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych
23
 • Modelowanie matematyczne układów technologicznych przeróbki surowców mineralnych
24
 • Możliwości poprawy dokładności aproksymacji krzywych składu materiałów uziarnionych
25
 • Niestandardowe metody statystyczne i obliczeniowe w opisie procesów przeróbki surowców mineralnych