Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Mazur, dr

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji ŚrodowiskaOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Application of the computer image analyses in the embryotests as a new method of water biomonitoring / R. MAZUR, P. Lewicki // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 409–412. — Bibliogr. s. 412, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badanie toksyczności ostrej związków Brij metodą Fluotox na {\em Daphnia magna} oraz przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu w automatyzacji biotestuThe acute toxicity studies of the Brij detergents with the Fluotox method and the computer image analysis in the automatization of the biotest on {\it Daphnia magna} / Robert MAZUR, Piotr Lewicki // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 379–386. — Bibliogr. s. 385–386, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowejEcotoxicological study for primary prevention of environmental health hazard and protection of the biodiversity in relation to environmental biotechnology / Jan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — ISBN: 978-83-921167-8-3. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 80–81

4
 • Możliwości turystycznego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego i rzeki Raby w świetle pilotażowych badań ankietowychThe possibilities of tourist development in the area of the Dobczyce Reservoir and Raba River – questionnaire study / Aleksandra WAGNER, Robert MAZUR, Joanna Mazur // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2008 nr 5, s. 117–127. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Populacje płazów w pobliżu wybranych zbiorników wodnych Krakowa i okolicy : ocena stopnia zagrożeniaAmphibian populations at the selected water bodies of Krakow and the vicinity : the assessment of threat / WAGNER A., MAZUR R., Tleubayeva S. // W: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny : IX ogólnopolska konferencja herpetologiczna : Kraków, 22–23 września 2008 / red. Władysław Zamachowski ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Biologii. Zakład Zoologii Kręgowców. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2008. — ISBN: 978-83-7271-502-9. — S. 165–167. — Bibliogr. s. 166–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Studium możliwości ekoturystycznego wykorzystania zbiornika dobczyckiego i rzeki Raby w świetle badań ankietowychPossibilities of tourist development in the area of Dobczyce Reservoir and the Raba River – a questionnaire study / Aleksandra WAGNER, Robert MAZUR, Paweł Kramarz // W: Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych = Processes of transformation of industry and services in regional and national spatial systems / pod red. Zbigniewa Zioło, Tomasza Rachwała. — Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2010. — (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geografii ; ISSN 2080-1653 ; nr 15). — ISBN: 978-83-7271-639-2. — S. 279–285. — Bibliogr. s. 284–285

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • The application of the computer image analysis methods in environmental biomonitoringZastosowanie metod komputerowej analizy obrazu w biomonitoringu środowiska / Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Kamil Kasztalski // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 107 z. 8. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2010 2–M, s. 167–174. — Bibliogr. s. 174, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • The impact of habitat heterogenity on macroinvertebrates communities in the upper part of Wieprzówka stream / Renata Kędzior, Dawid Bedla, Krzysztof Chmielowski, Robert MAZUR, Agata Nowak // W: Konferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 17. — Błędna afiliacja A. Nowak

 • keywords: diversity, aquatic invetrebrates, hydromorphological parameters, ecological indicators, river modifications

9
 • The monitoring of water and environment quality in the Raba river in the area of the Dobczyce Reservoir / R. MAZUR, M. MACHERZYŃSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 243–249. — Bibliogr. s. 248–249, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • The monitoring of water and environment quality in the Raba river in the area of the Dobczyce Reservoir : [abstract]Monitoring stanu środowiska i jakości wód w strefie ujścia rzeki Raby do Zbiornika Dobczyckiego : streszczenie / Robert MAZUR, Mariusz MACHERZYŃSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska [Dokument elektroniczny] : zrównoważony rozwój : 24–26 września 2009 roku, Kraków / Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — Tryb dostępu: {http://szkola.imir.agh.edu.pl/konferencja/} [2009-11-10]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Wpływ warunków tlenowych na skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w technologii zatapialnych filtrów włókninowychThe effect of oxygen condition on effectiveness of sewage treatment in submersible technology of nonwoven filters / Robert MAZUR, Dawid Bedla, Krzysztof Chmielowski, Agata Nowak, Jakub Mazurkiewicz // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 8, s. 1513–1517. — Bibliogr. s. 1517

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Zastosowanie metod analizy obrazu w testach toksyczności ostrej na {\em Lymnaea stagnalis} L.Application of the computer image analyses in the {\it Lymnaea stagnalis } acute toxicity test / Piotr Lewicki, Robert MAZUR // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 3). — Na okł. tyt.: III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-0-8. — S. 299–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych